De voor- en nadelen van subsidies

Afhankelijk van het soort regeling kan het aanvragen en beheren van een subsidie een flinke klus zijn. Het uitzoeken van de voorwaarden, het schrijven van de aanvraag en het opstellen van alle rapportages kan de aanvrager op voorhand weleens overweldigen. Niettemin kan het ontvangen van subsidie flink voordeel opleveren voor een ondernemer. Projecten kunnen door de financiële toelage versneld worden uitgevoerd en kennis en netwerken kunnen gemakkelijker opgebouwd worden. Daarnaast kan het ontvangen van subsidie zorgen voor publiekelijke erkenning van een behaalde standaard. Om een goede afweging te kunnen maken volgen hier enkele voor- en nadelen van het aanvragen en ontvangen van subsidie.

Het financiële voordeel

Ten eerste is er het overduidelijke pluspunt van financieel voordeel. Dit kan in de vorm zijn van een geldbijdrage, een fiscale aftrek of een geldlening tegen een gunstige rente. De voordelen hiervan zijn aanzienlijk: een project kan snel gerealiseerd worden, waarmee de ondernemer concurrentie kan voorblijven. Ook kan de ondernemer voorkomen dat er een dure geldlening bij de bank afgesloten moet worden. Daarnaast wordt het voor investeerders aantrekkelijker om te investeren in de onderneming, omdat het financiële risico wordt verlaagd door de subsidie.

De nadelen van strikte voorwaarden

Een nadeel dat hier tegenover staat zijn de soms strikte voorwaarden die verbonden zijn aan het in aanmerking komen voor subsidie. Denk hierbij aan de volgende punten: 1) In geval van een fysieke investering moet deze vaak aan bepaalde nieuwheidseisen voldoen. Dit kan ervoor zorgen dat de apparatuur duurder is dan gemiddeld. Om bijvoorbeeld in aanmerking te kunnen komen voor het belastingvoordeel via de EIA of MIA, moet de investering vermeld staan onder een van de codes op de Energie- of Milieulijst. Onder deze codes staan de eisen vermeld die gesteld worden aan de technische eigenschappen van de investering. 2) Voor R&D-projecten wordt er een eigen bijdrage verwacht. Dit kan vaak door het opvoeren van interne uren. Echter, afhankelijk van het type regeling kan dit een fors bedrag zijn omdat er rekening gehouden moet worden met de minimale subsidiabele kosten van de desbetreffende regeling. 3) Als u subsidie wil voor bijvoorbeeld duurzaam bouwen, dan moet u ervoor zorgen dat zowel het gebouw als alle gebruikte materialen op de werkplaats aan alle duurzaamheidseisen voldoet. 

Het voordeel van erkenning

Een tweede voordeel is erkenning voor het project en de onderneming.  Men kan namelijk alleen de subsidie ontvangen als aan alle richtlijnen/voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld hiervan is circulair en duurzaam bouwen volgens de GPR-richtlijnen. Met de score die een gebouw behaalt wordt openbaar gemaakt in hoeverre het voldoet aan de milieueisen. Of als uw (innovatie)project bijvoorbeeld Europese steun heeft ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken op uw website waarmee een bepaalde mate van kwaliteit en innovatie wordt aangetoond. Dit zorgt voor een positieve uitstraling naar de buitenwereld en kan bijdragen aan het aantrekken van klanten en investeerders.

Administratieve voorwaarden

Een ander nadeel van subsidies zijn de administratieve voorwaarden: subsidieaanvragen moeten voor een bepaalde sluitingsdatum gedaan worden of binnen een bepaalde termijn na het aangaan van de investering. Dit kan soms zorgen voor tijdsdruk. Bij grotere aanvragen moet er over de voortgang gerapporteerd worden. Ook kan het zo zijn dat er een accountantscontrole overhandigd dient te worden. Deze zaken kosten tijd. Anderzijds wordt binnen een organisatie de projectvoortgang vaak al bijgehouden, dit kan dan ook zorgen voor een relatief eenvoudige oplevering van deze rapportages.

Netwerk

Ten derde heeft een subsidie als voordeel dat er via de subsidieverstrekker een aantrekkelijk netwerk beschikbaar is en er bepaalde evenementen en/of activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan contacten in het buitenland of met andere ondernemers, deelname aan handelsmissies en kennissessies etc.

Maak de afweging van tevoren

Concluderend: Wanneer men kan voldoen aan de voorwaarden is subsidie zeer interessant. In sommige gevallen kunnen de technische eisen en administratieve regels misschien een drempel vormen. De voordelen echter van financiële steun, erkenning en netwerk kunnen hier zeker tegenop wegen. Kortom: het is belangrijk om van tevoren na te gaan of uw plannen passen bij een subsidieaanvraag. Bij Balance kijken we graag met u mee.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies