Europese financiering voor regionale ontwikkeling in Nederland: De EFRO-programma's en de RIS3-strategieën

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een belangrijk instrument van de Europese Unie om regionale ontwikkeling te stimuleren. Dit fonds bevordert innovatie, de digitale transitie, de overgang naar een koolstofneutrale economie, vergroot de mobiliteit binnen Europa en draagt bij aan een socialer en inclusiever Europa. Nederland ontvangt voor de periode 2021-2027 € 506 miljoen uit de EU-begroting voor de uitvoering van EFRO-programma’s.

Het kader voor de EFRO-programma’s wordt vastgelegd door de Europese Commissie. Binnen de Europees vastgestelde prioriteiten kiest elke lidstaat zijn eigen specifieke nationale prioriteiten. Nederland is verdeeld in vier landsdelen waarin de EFRO-prioriteiten ingevuld worden in regionale programma’s: Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe), Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland), Zuid-Nederland (Limburg, Brabant en Zeeland) en West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland). De thema’s per landsdeel kunnen verschillen, maar ook de uitwerking van hetzelfde thema kan per regio anders zijn.

De EFRO-programma’s in Nederland richten zich voornamelijk op twee prioriteiten: innovatie (‘slimmer’) en de overgang naar een koolstofarme economie (‘groener’). Het stimuleren van onderzoek en innovatie, het verbeteren van de toegang tot, en het gebruik en de kwaliteit van, informatie- en communicatietechnologieën en het ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren zijn sleutelactiviteiten.

De financiering van het EFRO wordt in Nederland verdeeld over vier landsdelige EFRO-programma’s: Noord-Nederland, Oost-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland. Elk programma heeft zijn eigen specifieke uitdagingen en prioriteiten welke in hun eigen Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) zijn opgeschreven. Deze zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in nauwe samenwerking met regionale stakeholders, waaronder overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.


De RIS3-strategieën in de verschillende regio's

De RIS3 strategieën bieden een raamwerk voor het identificeren van de unieke sterke punten van elke regio en het benutten van deze sterke punten om innovatie te stimuleren en economische groei te bevorderen.

 

Noord-Nederland

De RIS3-strategie van Noord-Nederland richt zich op vier centrale transities: naar een circulaire economie, positieve gezondheid, hernieuwbare energie en digitalisering. Deze worden niet als einddoelen gezien, maar als kansen voor duurzame en brede welvaart die de regio wil benutten. SNN is verantwoordelijk voor de verstrekking in Noord-Nederland.

Oost-Nederland

RIS3 Oost Nederland richt zich op hernieuwbare energie en slimme energiesystemen. Specifieke “crossovers” waarop de regio zich richt, zijn Manufacturing & MaterialTech, Prevention & Medtech, en Sustainability & Foodtech. OP-Oost is verantwoordelijk voor verstrekking van EFRO-gelden in Oost-Nederland.

Zuid-Nederland

 De innovatiestrategie van Zuid-Nederland is gebouwd op de ‘Kracht van Zuid’, die zich kenmerkt door een sterk MKB, uitstekende kennisinstellingen, een coöperatieve cultuur, en een robuuste infrastructuur voor samenwerking. Deze regio identificeert vijf prioritaire thema’s, namelijk gezondheid, landbouw en voeding, energie, klimaat en grondstoffen. Stimulus verstrekt de EFRO-gelden in Zuid-Nederland.

West-Nederland

De RIS3 van West-Nederland legt de nadruk op zes specifieke doelstellingen: Innovatie, Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Energiesystemen, Circulaire economie en Duurzame stedelijke ontwikkeling. De laatste doelstelling is specifiek gericht op vooraf geselecteerde wijken in de vier grote steden. De focus ligt op implementatie en opschaling van innovaties. Kansen voor West is verantwoordelijk voor de verdeling van EFRO-gelden het westen van het land.

 

De EFRO-programma’s zijn belangrijke instrumenten om innovatie en economische groei te stimuleren. Deze programma’s, ontwikkeld in samenwerking met regionale stakeholders, zorgen ervoor dat Europese financiering wordt ingezet op een manier die het beste past bij de unieke behoeften en sterke punten van elke regio.

Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies