Prinsjesdag 2022 en subsidies

21 september 2022

Gisteren is de nieuwe Rijksbegroting voor 2023 aan de Kamer gepresenteerd. Een belangrijk koffertje met hierin de Miljoenennota en de veranderingen die ons volgend jaar te wachten staan. Mocht je niet alles gelezen hebben dan brengen we je hierbij graag op de hoogte van de wijzigingen wat betreft subsidies.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de genoemde subsidies? Neem contact met ons op.

SDE++ 2023 Budget en wijzigingen

Het budget voor de SDE++ voor 2023 is helaas nog niet bekendgemaakt. Wel zijn er eerder al enkele wijzigingen voor volgend jaar aangekondigd: er worden zogenaamde hekjes geïntroduceerd om ervoor dat te zorgen dat belangrijke domeinen met een relatief hoge subsidie-intensiteit tóch gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij om de domeinen lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen. Onder moleculen worden technieken verstaan zoals groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie. Naar verwachting zal zo’n € 750 miljoen per domein gereserveerd worden voor het “hekje”. Om deze projecten mogelijk te maken wordt ook de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2 

WBSO 2023 grotendeels ongewijzigd

De WBSO blijft in 2023 grotendeels ongewijzigd. Het tarief over de eerste schijf blijft 32% en voor starters 40%. De grens van de eerste schijf blijft staan op €350.000 en het tarief over de tweede schijf wordt gehandhaafd op 16%. Het totaalbudget bedraagt €1,37 miljard, €34 miljoen meer dan in 2022. Verder is ook duidelijk geworden dat de definitie van programmatuur (softwareontwikkeling) voorlopig niet veranderd zal worden.

Het doel van de WBSO is om technische innovatie en vernieuwing bij Nederlandse bedrijven te stimuleren door een deel van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven te compenseren. IT-projecten komen ook in aanmerking indien er sprake is van eigen ontwikkeling.

EIA en MIA 2023 meer budget

Twee belangrijke fiscale regelingen voor het verduurzamen van Nederland krijgen meer budget. De Energie-investeringsaftrek (EIA) stijgt met € 100 miljoen naar € 249 miljoenen en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) stijgt met € 50 miljoen naar € 194 miljoen.

Vanuit de EIA worden investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen, energiezuinige ventilatiesystemen, WKO’s, elektrische ovens, energiezuinige transportmiddelen en nog vele andere middelen gestimuleerd.

De focus van de MIA ligt op investeringen in milieuvriendelijke technieken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bevorderen van circulaire producten en mobiliteit.

Nieuwe regeling NIKI en VEKI extra budget

Voor het verduurzamen van de industrie wordt er in 2023 extra budget uitgetrokken. Dit wordt enerzijds gedaan door het ophogen van de VEKI met € 28 miljoen en anderzijds met het openstellen van de nieuwe regeling NIKI.

VEKI staat voor Versnelde klimaatinvesteringen industrie en is gericht op het verduurzamen van de industrie door het subsidiëren van CO2– besparende technieken  technieken waarvan de werking is bewezen. Per project is 30 tot 70% subsidie te verkrijgen.

NIKI is een nieuwe regeling gericht op het verduurzamen van de 10 á 20 grootste CO2-uitstoters van Nederland, voortkomend uit de maatwerkoplossingen opgenomen in het Coalitieakkoord. Technieken die niet onder bestaande regelingen zoals de VEKI, EIA of SDE++ vallen worden vanuit deze regeling ondersteund. Verdere details zijn nog niet bekend gemaakt.

Extra subsidie voor duurzame investeringen landbouwers

Landbouwers die voornemens zijn om hun bedrijf te verduurzamen krijgen in het najaar van 2022 een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen. In het voorjaar was deze mogelijkheid er met de regelingen Investeren in groen-economisch herstel (GEH) en Samenwerken aan groen-economisch herstel (SGEH). Met name vanwege de enorme belangstelling in de investeringsregeling GEH worden in het najaar van 2022 vergelijkbare regelingen opengesteld onder de geldende POP3+ voorwaarden. Dit komt neer op een subsidiepercentage van 40% in plaats van 60% of 75%.

In totaal zijn er voor landbouwbedrijven 38 soorten investeringen die verdeeld zijn over 5 categorieën:

  1. Precisielandbouw en Smart farming
  2. Digitalisering
  3. Water, droogte en verzilting
  4. Duurzame bedrijfsvoering
  5. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Topsector Energie 2023: nieuwe openstellingen MOOI, DEI+ en HER+

Vanuit de Topsector Energie (TSE) wordt ook in 2023 budget vrijgemaakt voor nieuwe openstellingen van de regelingen Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Vanuit deze regelingen worden bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties gestimuleerd om nieuwe energiesystemen voor de toekomst te ontwikkelen. Precieze budgetten en openstellingsdata zijn nog niet bekend gemaakt.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom subsidieregelingen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.