1. Persoonsgegevens en cookies

Als je de website van Balance bezoekt, verzamelt Balance persoonsgegevens van jou. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om jouw naam en adresgegevens als je een online formulier invult, de nadere informatie die op jouw CV staat wanneer je deze aan Balance toestuurt via de website, maar ook een IP-adres is in sommige gevallen een persoonsgegeven. Daarnaast werkt de website van Balance met cookies. Door middel van cookies kunnen wij bijvoorbeeld in kaart brengen welke delen van de website het meest worden bezocht. Zie hierover ons cookie beleid (link). Ook op andere wijzen verzameld Balance persoonsgegevens, zoals telefonisch, per e-mail, per brief, bij bezoek aan ons kantoor of via social media.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Informatie die je hebt verstrekt in het kader van de sollicitatie, zoals curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s)
 • Informatie benodigd voor de uitvoering van je dienstverband, opdracht en/of werkzaamheden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Balance verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Wij kunnen, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is), gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten.
 • Om uitvoering te geven aan een overeenkomst die wordt aangegaan en waarbij jij partij bent, bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, overeenkomst tot bemiddeling, arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld controle van je ID-bewijs of verplichtingen als werkgever op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.
 • Om uitvoering te geven aan gevraagde of overeengekomen zakelijke dienstverlening, zoals het uitbrengen van een aanbod of het opstellen van een overeenkomst.
 • Om je te benaderen met nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze producten en diensten;
 • Om (marketing) onderzoek te verrichten;
 • Om onze website te verbeteren;
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

3. Grondslag voor de verwerking van gegevens

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit doen wij in overeenstemming met of voortvloeiend uit de aangegeven doeleinden. En op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming.

4. Delen met derden

Jouw persoongegevens worden ook gedeeld met derden. Wij delen jouw gegevens om een met jou aangegane overeenkomst uit te voeren. Zo worden bij arbeidsbemiddeling jouw persoonsgegevens verstrekt aan potentiele opdrachtgevers. En worden, indien je voor ons werk, gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld het pensoenfonds of UWV.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren. Met deze derden leggen wij afspraken vast in een overeenkomst. Indien deze derden zich buiten de EU bevinden, zorgen wij ervoor dat wij met deze partijen aanvullende afspraken maken, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

Aan leveranciers: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van website inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de website biedt, het leveren van marketingdiensten. Deze ontvangers zijn o.a. onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Google: Voor het analyseren van de website werken wij met het programma Google Analytics. Balance heeft in dat kader met Google afspraken gemaakt op grond van de “Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze handleiding kun je hier raadplegen.

Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij jouw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

5. Gegevensbeveiliging en bewaren

Balance doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Balance met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

6. Bewaren

Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Over het algemeen worden jouw gegevens tot twee jaar na het laatste contact bewaard. Met betrekking tot sollicitatieggevens, waar geen overeenkomst uit voortvloeit, worden de gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij je toestemming geeft om jouw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Indien je een overeenkomst met ons sluit zullen de gegevens, tenzij wettelijk anders is bepaald, tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst worden bewaard. Wanneer bovengenoemde periode verstrijkt zal Balance je, indien noodzakelijk, opnieuw vragen of wij jouw persoonsgegevens voor een langere periode mogen bewaren en verwerken.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van jouw gegevens. Ook kun je verzet aan tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming intrekken. Een verzoek kun je richten aan:

Balance – Ervaring Op Projectbasis B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
E: balance@balance.nl
T:+31 206763993

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Indien je geen marketing correspondentie meer wenst te ontvangen, kun je in de desbetreffende correspondentie je hiervoor afmelden door gebruik te maken van de ‘afmeld knop’ onderaan de correspondentie. Indien je klachten hebt, horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via bovenstaande contactgegevens.

8. Wijzigingen Privacy en Cookie beleid

Het kan zijn dat wij ons privacy- en cookie beleid van tijd tot tijd wijzigen en up to date maken. Wij zullen deze wijzigingen met jou communiceren door publicatie hiervan op onze website. Voor de meest recente versie van ons privacy en cookie beleid dien je derhalve de website te raadplegen.

9. Vragen

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via de hierboven genoemde contactgegevens.

Laatste update: juli 2018