DEI+

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is bedoeld voor demonstratie- of pilotprojecten die uiteindelijk direct of indirect bij gaan dragen aan CO2-reductie. Er zijn negen thema’s waar subsidie voor aangevraagd kan worden, uiteenlopend van de af- en opvang van CO2 tot aan de flexibilisering van het energiesysteem. Een aantrekkelijke regeling waarmee grote delen van een demonstratie, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkelingen kunnen worden gedekt.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van DEI+?

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in 2030 de broeikasgassen met ten minste 49% terugdringt ten opzichte van 1990. Voor pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan emissiereductie is er DEI+-subsidie beschikbaar gesteld.

Voor wie is DEI+ bedoeld?

De regeling DEI+ is relevant voor alle individuele ondernemers die minder energie gebruiken in hun productieproces middels een pilot- en/of demonstratieproject. Ook samenwerkingsverbanden met ten minste één onderneming komen in aanmerking.

Welke projecten komen in aanmerking voor DEI+ subsidie?

DEI+ subsidies worden toegekend aan pilot- en/of demonstratieprojecten die gerelateerd zijn aan één van de negen onderstaande thema’s.

Pilotproject

Een pilotproject is een experimenteel project waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het testen van een proces in een laboratorium. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe producten, processen, of diensten, of om het verbeteren van bestaande producten, processen of diensten.

Bij een pilotproject staat de mate van innovatie centraal. Hier dient de internationale status quo van onderzoek en techniek als maatstaf. Het maximale subsidiepercentage voor pilotprojecten voor ondernemingen is 25%. Voor onderzoeksorganisaties is dit 80%.

Demonstratieproject

Bij een demonstratieproject gaat het om de praktijktoepassing van een product, proces of dienst dat een bepaald milieuvoordeel realiseert. Belangrijk bij een demonstratieproject is dat u als aanvrager van de DEI+ ook investeerder bent. Bovendien moet u eigenaar (of exploitant) blijven van de installatie, ook na afronding van het project, al is er ook ruimte voor financiële lease. Welk deel van de kosten gedekt wordt is afhankelijk van het thema waarop u een subsidieaanvraag indient. Dit varieert tussen 30% en 50% van de kosten.

Welke thema’s zijn er voor de DEI+?

 • Waterstof en groene chemie
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Circulaire economie
 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage) (alleen pilotprojecten)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie
 • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen via de DEI+?

De maximale subsidie die u via de DEI+-regeling kunt ontvangen bedraagt €30 miljoen per project voor demonstratie projecten en €25 miljoen per project voor pilotprojecten. Voor projecten onder het thema ‘Aardgasloze woningen, wijken, en gebouwen’ is nog geen subsidie budget opengesteld. Voor het thema ‘Circulaire economie’ kunnen aanvragen worden ingediend vanaf €3 miljoen per project.

Budget DEI+ 2024

Voor 2024 is het totale budget van de DEI+ vastgesteld op €141 miljoen. 

Deadline aanvragen DEI+

De DEI+ subsidieregeling is opengesteld van dinsdag 21 november 2023 tot vrijdag 30 augustus 2024. 

Belangrijkste voorwaarden DEI+

 • De DEI+-regeling is bedoeld voor individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden met ten minste één onderneming. Provincies en gemeenten kunnen meedoen in een samenwerkingsverband maar mogen zelf geen subsidie ontvangen;
 • Het project dient direct of indirect bij te dragen aan CO2-reductie. Indirecte manieren van CO2-reductie zijn opgenomen onder verschillende thema’s, zoals ‘Hernieuwbare energie’ en ‘Flexibilisering van het energiesysteem’. Daarnaast komen ook CO2-equivalenten in aanmerking: CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF6.
 • Wanneer er sprake is van samenwerkingsverband tussen een onderneming en provincies en/of gemeenten, mag er geen subsidie worden aangevraagd door publieke instanties.

Daarnaast moet er bij het opstellen van een DEI+-project rekening worden gehouden met een aantal belangrijke punten:

 • U mag niet met uw project beginnen voordat uw aanvraag is ingediend;
 • U moet uiterlijk zes maanden na de beschikking beginnen met uw project;
 • De looptijd van het project is maximaal vier jaar.

Per thema gelden daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

DEI+ voor waterstof en groene chemieprojecten

Is uw project gerelateerd aan het thema ‘waterstof en groene chemie’? Dan zijn er voor uw project andere voorwaarden van toepassing. Voor dit soort projecten heeft de Nederlandse overheid een aanvullend budget van €40,0 miljoen aan DEI+ subsidie beschikbaar gesteld voor 2024. 

Voorbeeldproject DEI+ subsidie

Elk jaar worden er circa een miljard autobanden geproduceerd wat een problematische afvalstroom oplevert. Wereldwijd wordt namelijk 70% van de autobanden verbrand wat leidt tot enorm veel CO2-emissie. Hiervoor is in een laboratorium een oplossing bedacht. Middels een energie-efficiënt proces hebben ze oude autobanden kunnen omzetten tot Carbon Black, een grondstof die veel toegepast wordt bij allerlei producten die zwart zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw mobiele telefoon hoesje, de inkt in pennen, de toetsen op uw toetsenbord en uiteraard ook voor autobanden. Door de brede toepasbaarheid van Carbon Black konden zij een enorme CO2-reductie realiseren. Dit proces was echter getest in laboratoria, niet in een grootschalige fabriek. Hier bood de DEI+ uitkomst omdat de initiatiefnemers hiermee een eerste fabriek kunnen bouwen.

Hulp nodig bij uw DEI-aanvraag?

Denkt u dat uw onderneming in aanmerking komt voor DEI+-subsidie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, ook als u twijfelt. Balance vindt het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan verduurzamen. Graag stellen wij uw onderneming dan ook in staat om deze verduurzaming te kunnen realiseren en de DEI+ is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring met verschillende soorten subsidieaanvragen zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen voor een succesvolle DEI-indiening

Stap 1. Inventarisatie

In een eerste gesprek kijken we naar de match tussen uw projectplan en de voorwaarden van de regeling. Uiteraard kijken we naar de DEI+, maar daarnaast onderzoeken wij ook of alternatieve innovatie- en energiesubsidies van toepassing zijn op uw project. Zo inventariseren we de beste opties voor u.

Stap 2. Analyse​

Vervolgens wordt het definitieve project doorgesproken. We verzamelen alle benodigde documenten, denk hierbij aan het projectplan, de begroting, machtigingsformulieren, financieringsplan en exploitatieberekeningen. Hiermee schrijven we een kansrijke aanvraag en dienen deze voor u in.

Stap 3. Schrijven en indienen

Na toekenning van de subsidie kunt u beginnen met uw project. Bij de toekenning komen ook enkele plichten, zoals een projectadministratie en een eindverslag. Hierin kunnen we u ook assisteren, net als eventuele wijzigingen die moeten worden gemeld bij de RVO.