Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende lening bestemd voor de financiering van technische en klinische ontwikkelingsprojecten. De regeling is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die een zeer goed marktperspectief hebben en binnen 5 jaar na aanvang zijn afgerond, maar die nog risico met zich meebrengen.

Voor wie?
Innovatieve bedrijven

Voor wat?
Technische en klinische ontwikkelingsprojecten

Data
Doorlopend indienen

Budget
€ 60 miljoen in 2022

Voordeel
Lening is 25% – 50% van de ontwikkelingskosten

Voor wie?
Innovatieve bedrijven

Voor wat?
Technische en klinische ontwikkelingsprojecten

Data
Doorlopend indienen

Budget
€ 60 miljoen in 2022

Voordeel
Lening is 25% – 50% van de ontwikkelingskosten

Algemene informatie

Het Innovatiekrediet heeft als doel om innovatie te stimuleren in de technische en klinische industrie. Ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een goed marktperspectief wordt ondersteund. Door middel van deze regeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijdragen aan de Nederlandse innovatiekracht en een duurzame groei van de economie.

De hoogte van het krediet is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en of er sprake is van een samenwerking. Het percentage loopt uiteen van minimaal 25% tot maximaal 50% van de ontwikkelingskosten. In totaal is het budget € 60 miljoen, waarvan € 40 miljoen voor technische en € 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten is gereserveerd. Het maximum kredietbedrag bedraagt €5 miljoen voor een klinisch ontwikkelingsproject en €10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject.

Voor de aanvraag is het belangrijk dat de financiële planning van het project in kaart wordt gebracht. Eventuele financiële tegenvallers moeten opgevangen kunnen worden en het moet duidelijk zijn hoe de overige financiering van het project wordt ingevuld. Hiernaast mag het Innovatiekrediet niet cumuleren met andere overheidssubsidies.

Het Innovatiekrediet is een krediet wat na afloop van het project terugbetaald dient te worden. De rente van het krediet bedraagt tussen de 4% en 7% en is afhankelijk van het risicoprofiel van het project en het bedrijf. Mocht het project mislukken dan kan de RVO in bepaalde gevallen het bedrag kwijtschelden.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het project moet technisch innovatief en uitdagend zijn;
  • De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten;
  • De technische haalbaarheid is aangetoond;
  • Er moet een systematische en planmatige aanpak van technische uitdagingen zijn;
  • Het project heeft een omvang van minimaal € 150.000;
  • Binnen 5 jaar moet het project leiden tot een marktrijp product, proces of dienst.

Voorbeeldproject

Voor een ontwikkelingsproject van waarmee een medisch scanapparaat wordt ontwikkeld is het mogelijk om gefinancierd te worden met het Innovatiekrediet. De kosten voor dit project bedragen € 2 miljoen. Hier gaat het om een kleine MKB-onderneming en is er geen sprake van een samenwerkingsverband, waardoor het maximale kredietpercentage 45% bedraagt. Na afronding van het project wordt het krediet afbetaald tegen een rentepercentage van 7%.

Innovatiekrediet

Ontwikkelingskosten x kredietpercentage

€ 2 miljoen x 45% = €  900.000

Het overige deel, € 1,1 miljoen, wordt gefinancierd vanuit eigen middelen.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan innoveren. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze innovaties te kunnen realiseren en het Innovatiekrediet is een van de regelingen die hier goed voor kan worden gebruikt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor het Innovatiekrediet, eventueel in overleg met RVO.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de opbrengsten en het netto voordeel. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met RVO.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.