LIFE

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan de realisatie van de gestelde Europese klimaat-, natuur-, en milieudoelstellingen. Het LIFE-programma bestaat uit twee thema’s – Milieu en Klimaat – met elk hun eigen twee specifieke subsidieprogramma’s. De regeling kenmerkt zich door de grote diversiteit van de projecten.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van LIFE?

LIFE is een Europees subsidieprogramma met als doel om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de gestelde Europese klimaat-, natuur- en milieudoelstellingen.

Voor wie is LIFE bedoeld?

LIFE staat open voor bedrijven, kennisinstellingen, nationale overheidsorganisaties en NGO’s die in Europa werken aan innovaties met impact op natuur, milieu en klimaat.

Welke projecten ondersteunt LIFE?

Het LIFE-programma bestaat uit twee thema’s – Milieu en Klimaat – met elk hun eigen twee specifieke subsidieprogramma’s die elk hun eigen focus kennen. Dat ziet er als volgt uit:

 • Thema milieu
  • Natuur en biodiversiteit 
   Het project draagt bij aan een de integratie van natuur- en biodiversiteitbeleid met andere beleidsterreinen.
  • Circulaire economie en levenskwaliteit 
   Het project draagt bij aan de overgang naar een economie die duurzaam, circulair, gifvrij, energie-efficiënt en klimaatbestendig is.
 • Thema klimaat
  • Klimaatmitigatie en -adaptie
   Het project draagt bij aan het terugdringen van broeikasgassen of aan een goede voorbereiding op klimaatverandering.
  • Schone energietransitie 
   Het project levert een bijdrage aan de overgang naar hernieuwbare energie of draagt bij aan energie-efficiëntie. Ook op kleine schaal.
 

Deadline LIFE

De deadline voor het aanvragen van LIFE-subsidie is afhankelijk van het projectthema. 

Budget LIFE 2024

In totaal heeft de EU in totaal €5,4 miljard beschikbaar gesteld, waarbij €3,5 miljard gereserveerd is voor Milieu en €1,9 miljard voor Klimaat.

Hoeveel LIFE subsidie kan ik ontvangen?

Bij het subsidieprogramma Natuur en biodiversiteit kan de subsidie oplopen tot maximaal 75% en bij de overige subsidieprogramma’s is dit maximaal 60% van de subsidiabele projectkosten.

Belangrijkste voorwaarden LIFE

 • Projecten moeten een forse, positieve impact hebben op Europees niveau. Hierdoor komen projecten kleiner dan €1 miljoen eigenlijk nauwelijks voor.
 • Voor ondernemingen, NGO’s en kennisinstellingen zijn de traditionele projecten het meest passend. Een traditioneel project richt zich op ‘best practices’, demonstratie- of proefprojecten.
 • Door de grote impact die de EU voor ogen heeft met deze regeling is ook dupliceerbaarheid – de mate waarin de innovatie kan worden uitgerold naar andere delen van Europa – een belangrijke factor die zwaar meeweegt in de toe- of afwijzing van subsidie.
 • Daarnaast kan een project met meerdere partijen worden uitgevoerd om de impact te vergroten, al is het geen harde eis om uw project in een consortium uit te voeren.

Naast deze voorwaarden die LIFE aan uw project stelt, dient uw project ook binnen de richtlijnen van het zogenaamde ‘Eighth Environmental Action Plan’ te vallen. Dit actieplan vormt de Europese basis voor het behalen van de ‘sustainable development goals’ van de VN voor 2030 en kent zes doelen:

   • Reduceren van broeikasgassen;
   • Beter omgaan met klimaatverandering;
   • Naar een circulaire economie toe;
   • Tegengaan van milieuvervuiling;
   • Verbeteren van de biodiversiteit en natuur;
   • Reduceren van de druk op het milieu en klimaat.

Per instrument zijn daarnaast nog een aantal specifieke voorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voorbeeldproject LIFE subsidie

LIFE kent een grote diversiteit aan projecten, van het verminderen van geluidsoverlast tot aan het produceren van strooimiddel uit het sap van gras.

Dit laatste project is door de provincie in samenwerking met vier andere ondernemingen gerealiseerd. Het consortium heeft – met circulariteit als uitgangspunt – het maaien van bermen verduurzaamd. Normaliter eindigt het gemaaide gras bij het groenafval maar in dit geval is het gemaaide gras gebruikt voor meerdere nieuwe producten. Zo wordt er onder meer biologisch plastic en strooimiddel uit het sap van het gemaaide gras gemaakt.

Subsidie voor uw LIFE-project aanvragen? Laat ons u helpen

Wilt u binnen LIFE bijdragen aan een beter milieu of klimaat? Vanaf de oriëntatiefase tot aan de volledige aanvraag, Balance denkt graag met u mee over hoe we uw project het beste kunnen presenteren zodat uw slagingskans zo hoog mogelijk is. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het optuigen van het project en vervaardigen van de relevante documentatie. Dit om de omvang en benodigde kwaliteit te kunnen waarborgen. 

Wij helpen u graag om uw project te onderscheiden in innovativiteit en duurzaamheid. We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring in (Europees) subsidiemanagement.

Stappen voor een succesvolle LIFE-indiening

Stap 1. Inventarisatie

In een eerste gesprek kijken we naar de match tussen uw projectplan en de regeling. Uiteraard kijken we naar LIFE maar houden we ook andere regelingen in ons achterhoofd voor het geval deze beter zouden passen. Eventueel kunnen we ook met de RVO in gesprek gaan om uw slagingskans beter te bepalen.

Stap 2. Analyse

Vervolgens wordt het definitieve project doorgesproken. We doorgronden de innovatie, evalueren de dupliceerbaarheid en brengen de impact op het Europese milieu, klimaat, natuur en energievoorziening in kaart.

Stap 3. Schrijven en indienen

Vervolgens schrijven we een kansrijke aanvraag en dienen we deze voor u. Hierna kunnen we u desgewenst ook bijstaan na de indiening. Denk hierbij aan administratie en compliance.