MOOI

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) beoogt bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen om in 2030 de CO2-uitstoot met 49%, en in 2050 met 95%, te verminderen. De MOOI-regeling is gericht op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling van vernieuwende energie- en klimaatoplossingen, en kent drie missies die onderverdeeld zijn in meerdere innovatiethema's.

Voor wie
Samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie ondernemers

Voor wat?
Energie- en klimaatinnovaties

Data
6 juli 2021 t/m 7 september 2021

Budget
€66,4 miljoen in 2022

Voordeel
25%-80% van subsidiabele projectkosten

Voor wie
Samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie ondernemers

Voor wat?
Energie- en klimaatinnovaties

Data
1 juli 2022 t/m 6 september 2022

Budget
€66,4 miljoen in 2022

Voordeel
25%-80% van subsidiabele projectkosten

Algemene informatie

De MOOI-regeling is gericht op innovatieve projecten die goed aansluiten bij de gestelde klimaatdoelen en het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Het programma biedt met name kansen voor innovaties die nog niet marktrijp zijn, maar nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zitten.

Hieronder een overzicht van de drie missies, het budget en de innovatiethema’s in 2022:

 • Missie A: Elektriciteit (€ 21 miljoen)
  – Windenergiegebieden op zee
  – Drijvende zonneparken op de Noordzee
  – Hernieuwbare elektriciteitsproductieparken op het land of het binnenwater
  – Hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote daken of infrastructuur
 • Missie B: Gebouwde omgeving (€ 24,4 miljoen)
  – Spijtvrije renovaties
  – Duurzame collectieve warmtevoorziening
 • Missie C: Industrie (€ 21 miljoen)
  – Procesvernieuwing  d.m.v. elektrificatie van hoge of lage temperatuur warmtevoorziening (incl. inzet         CO2-neutrale brandstoffen)
  – Productie duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën

Voor de missie ‘Gebouwde omgeving’ geldt een maximale subsidie van €7 miljoen per project. Voor de overige missies is de maximale subsidie €4 miljoen per project. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project en het type organisatie. Voor ondernemingen varieert dit tussen 25% en 70%, voor onderzoeksorganisaties met niet-economische activiteiten geldt een vast percentage van 80%.

Belangrijkste voorwaarden

 • Samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemingen, niet verbonden in een groep;
 • Een project komt in aanmerking als er duidelijk sprake is van een integrale aanpak in een multidisciplinair samenwerkingsverband met innovatieve mkb’ers;
 • Vooraanmelding plan van aanpak is verplicht en kan vanaf 1 april tot 19 april 2022;
 • Niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden gemaakt door onderzoeksorganisaties;
 • Minimaal €2 miljoen aan subsidiabele kosten per project;
 • Maximaal €4 miljoen per project. Voor de gebouwde omgeving kan dit maximaal €7 miljoen zijn;
 • Indienen innovatieplan met daarin volgens de SMART methode opgestelde mijlpalen;
 • De looptijd van het project is niet langer dan 4 jaar;
 • De innovatie dient voor 2030 te worden gebruikt.

Voorbeeldproject

Drie innovatieve mkb’ers zijn in samenwerking met de TU Eindhoven onlangs begonnen met een innovatief project om voor 2030 een offshore drijvend zonne-energiesysteem te ontwikkelen. De innovatie zit nog in de onderzoeksfase, maar dankzij de MOOI-regeling wordt een aanzienlijk deel van de projectkosten vergoed. De technische en financiële risico’s zijn hierdoor draaglijker geworden voor alle partijen. De mkb’ers krijgen een subsidiebedrag van €2,1 miljoen, ter waarde van 70% van de projectkosten. De TU Eindhoven krijgt een subsidiebedrag van €2,8 miljoen, ter waarde van 80% van de projectkosten. Alle partijen geven aan dat de goedkeuring van de aanvraag een belangrijke financiële voorwaarde was om het project op te starten.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij geloven dat de beste ideeën de beste begeleiding verdienen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het optuigen van het project en bijbehorende projectplan. Dit om de omvang en benodigde kwaliteit te kunnen waarborgen. Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij MOOI.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Wij inventariseren – in samenwerking met u en de partners– of een potentieel project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

Stap 2. Analyse

Na het doorspreken van het project schrijven we het projectplan en assisteren we bij het opstellen van de overige bijlages.

Stap 3. Schrijven en indienen

Na toekenning van de subsidie kunt u van start en helpen wij desgewenst met de verslaglegging over de voortgang van het project.