POP3+

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) is een Europees subsidieprogramma dat ontwikkeld is voor het verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Om marktpositie te behouden moet de agrarische sector blijven ontwikkelen en innoveren. De regeling heeft als doel om onder meer bij te dragen aan de internationale en nationale doelen op het gebied van natuur, milieu en water. Het huidige programma POP3+ is een verlenging van het al uitgevoerde POP3 en loopt tot en met 2022.

Voor wie?
Agrarische ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en  landschapsorganisaties, kennisinstellingen en (semi-)overheden

Voor wat?
Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland of agrarische sector

Data
Verschillend per regio

Budget
Circa € 562 miljoen in 2021 en 2022

Voordeel
Subsidie verschilt per categorie

Voor wie?
Agrarische ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en  landschapsorganisaties, kennisinstellingen en (semi-)overheden

Voor wat?
Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het platteland of agrarische sector

Data
Verschillend per regio

Budget
Circa € 562 miljoen in 2021 en 2022

Voordeel
Subsidie verschilt per categorie

Algemene informatie

In POP3+ wordt er gewerkt aan de uitvoering van het nieuwe Europese Landbouwbeleid. De focusgebieden hierin zijn: klimaat, biodiversiteit & bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Met een extra bijdrage vanuit het Europees Herstelfonds uit de coronacrisis is er meer geld beschikbaar dan oorspronkelijk begroot. Dit geld gaat naar projecten die de uitvoer van een van deze doelstellingen bevorderen. Hiermee is er extra stimulans voor onder meer boeren om de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maatregelen te ontdekken. POP3+ is een transitieprogramma en loopt totdat het nieuwe GLB ingaat in 2023. Aanvragen, beheer en uitvoering lopen via de provincies.

De volgende thema’s zijn belangrijk voor POP3. De provincies bepalen zelf waar ze de nadruk op leggen.

  1. Investeringen voor innovaties/verduurzaming en concurrentiekracht
  2. Jonge boeren
  3. Agromilieu- en klimaatsteun: duurzame ontwikkeling van natuur en landschap
  4. LEADER; versterken landelijk gebied
  5. Verbeteren van de waterkwaliteit

Belangrijkste voorwaarden

  • Het is mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste één landbouwer;
  • Subsidie verschilt per categorie en kan oplopen tot 100% van de subsidiabele projectkosten;
  • Subsidie percentage is afhankelijk van verschillende projecteigenschappen.

Voorbeeldproject

Een insectenkwekerij heeft zich in samenwerking met onder andere een innovatieve voedselproducent ingezet voor duurzamer gebruik van grondstoffen en heeft daar subsidie voor gekregen via de POP3+ regeling. In dit project hebben de partners een nieuwe en circulaire voedselketen opgezet. In deze keten wordt het produceren, verwerken en verkopen van vleesproducten op basis van insecten gedaan in plaats van de regulier vleesverwerking, wat onder andere aanzienlijke CO2-besparing oplevert. Dit project bevat ruim € 1 miljoen aan subsidiabele projectkosten en er wordt uitgegaan van een subsidiepercentage van 70%.

POP3+

Subsidiabele projectkosten x subsidiepercentage

€ 1 miljoen x 70% = € 700.000

Wat kunnen wij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat uw organisatie de juiste hulp krijgt bij ontwikkeling, verduurzaming of innovatie. Mede door het decentrale karakter en de verschillen tussen provincies is het vaak lastig voor organisaties om de juiste subsidieoproep te vinden bij een project. Door onze ervaring en kennis over deze regeling zijn wij uitstekend in staat om het meest uit uw project te halen. Hierbij kunt u denken aan het aanvragen, wijzigingen melden, voortgang rapporteren en het aanvragen van deelbetalingen en vaststellingen.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project en nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Analyse

grondig in kaart brengen van de projectdoelstellingen en projectactiviteiten zodat het project op een zo accuraat mogelijke manier gepresenteerd wordt in de aanvraag.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de provincie.