WBSO (IT)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling voor ondernemingen die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten. Een ander woord voor S&O is de bekendere Engelstalige term Research & Development (R&D). Hiermee komen innovatieve ondernemingen in aanmerking voor een fiscale korting op de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor een S&O-project. De tegemoetkoming heeft de vorm van een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van de WBSO?

Het doel van de WBSO is om technische innovatie en vernieuwing bij Nederlandse bedrijven te stimuleren door een deel van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven te compenseren.

Voor wie is de WBSO?

Met uitzondering van publieke kennisinstellingen kunnen alle ondernemingen in Nederland die vennootschapsbelasting- of inkomstenbelastingplichtig zijn WBSO aanvragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Nieuw aanvraagportaal

Vanaf 2022 is uw WBSO-aanvraag automatisch geldig tot en met 31 december: elke aanvraag die u indient, loopt tot en met het einde van het jaar. Mocht uw project inhoudelijk veranderen of mochten de kosten wijzigen, dan kunt u dit natuurlijk aanpassen. Ook kunt u uw WBSO-aanvraag altijd aanvullen met een nieuw S&O project.

Vanaf 2021 kunnen aanvragen via een nieuw aanvraagportaal ingediend worden. In dit nieuwe aanvraagportaal wordt alles digitaal geregeld, de machtiging is daarom ook aangepast. Voortaan is een ketenmachtiging verplicht voor het aanvragen via een intermediair.

Hoeveel is het WBSO fiscaal voordeel?

Verrekening vindt plaats via de aangiftes loonheffingen. Voor ondernemers zonder personeel geldt een vaste S&O-aftrek die in 2024 € 15.551 bedraagt. Voor startende zelfstandigen geldt er een extra voordeel in de vorm van een aanvullende S&O-aftrek die € 7.781 bedraagt. 

 

WBSO-deadline 2024

Een aanvraagperiode loopt automatisch tot het einde van het kalenderjaar. 30 september is de uiterste deadline voor indiening van een project in de laatste 3 maanden van hetzelfde kalenderjaar. Projecten die in januari van het volgende kalenderjaar starten moeten uiterlijk op 20 december ingediend worden.

WBSO IT (softwareontwikkeling)

Ook een IT-project kan in aanmerking komen voor de WBSO indien er sprake is van ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Bij de WBSO IT is het belangrijk om in de aanvraag voldoende aan te tonen dat er technische knelpunten zijn die worden opgelost door te coderen in een programmeertaal zoals Python of Java. 

Enkele voorbeelden van veelvoorkomende WBSO IT-projecten zijn de ontwikkeling van nieuwe applicaties, SaaS-oplossingen en/of (zelflerende) algoritmes.

Belangrijke voorwaarden WBSO

  • WBSO kan alleen aangevraagd worden voor toekomstig S&O-werk dat in Nederland wordt uitgevoerd;
  • De ontwikkeling moet technisch nieuw zijn voor uw onderneming en technische knelpunten worden zelf of door eigen personeel opgelost;
  • De onderneming valt onder de vennootschapsbelasting (ondernemingen met personeel) of onder de inkomstenbelasting (ondernemingen zonder personeel);
  • Ondernemingen met personeel kunnen 4x per jaar indienen. Voor ondernemingen zonder personeel geldt geen maximum.

Daarnaast moet er bij het opstellen van een WBSO-project rekening gehouden worden met een aantal belangrijke punten:

  • Een WBSO-aanvraag wordt beoordeeld door een specialist die kennis heeft van het vakgebied dat relevant is voor een project. Het is belangrijk om daarbij op de juiste manier de technische knelpunten, oplosrichtingen en technische nieuwheid te formuleren.
  • Voor de compensatie van overige kosten en uitgaven binnen een WBSO-project kan gekozen worden voor (1) een forfaitaire berekening; of (2) op basis van daadwerkelijke kosten en uitgaven.
  • Na indiening van de WBSO-aanvraag bestaat de kans dat er aanvullende vragen over het project gesteld worden. Daarnaast kan er achteraf een (fysieke) controle uitgevoerd worden.

Voorbeeld WBSO fiscaal voordeel berekenen ​

Een onlineafdeling van een innovatieve retailer heeft succesvol WBSO aangevraagd voor een project waarbij nieuwe IT-programmatuur ontwikkeld werd. Het bedrijf zette stevig in op steeds meer gemechaniseerde en geautomatiseerde processen in de distributiecentra en het bezorgproces. Hierbij werden door interne developers allerlei verschillende IT-knelpunten opgelost door nieuw geschreven codes.

In het project zijn 16.000 S&O-uren gemaakt met een vooraf berekend S&O-uurloon van €36. Daarbij was de forfaitaire berekening voor de overige kosten en uitgaven van toepassing.

Hieronder volgt de berekening van het fiscale voordeel:

In het project waren 16.000 S&O uren gemoeid met een S&O-uurloon van €36 en een forfaitair bedrag van €10 per uur.

16.000 x €36 + (1.800 x €10 + 14.200 x €4) = € 650.800
€350.000 x 32% + (€650.800 − €350.000) x 16% = € 160.128

Formule WBSO

(aantal SO uren x gemiddeld SO uurloon + aantal SO uren x forfatair bedrag) x grondslagpercentage

Wat kunnen wij betekenen voor de WBSO en mogelijk Innovatiebox?

Wij vinden het belangrijk dat innovatie een prominente rol heeft in het Nederlandse bedrijfsklimaat. Graag stellen wij ondernemingen dan ook in staat om de innovatie te realiseren. De WBSO is eén van de regelingen die zich hier bij uitstek voor leent. Na ontvangst van een WBSO-beschikking kan de Innovatiebox mogelijk interessant worden. Meer informatie kan hier worden gevonden

Bereken WBSO

Stappen voor een succesvolle WBSO-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Technische informatie ophalen om te bepalen of de investering voldoet aan de eisen.

Stap 2. Analyse

Berekenen van de opbrengsten en het verwachte netto voordeel.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen in overleg met de klant de schriftelijke indiening van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking​

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.