Subsidies

Welke subsidies zijn er? Of het nu gaat om zaken als innovatie, verduurzaming, de arbeidsmarkt of internationale groei. Voor iedereen die vooruit wil en zich onderscheidt, zijn er subsidiekansen, zowel in Nederland als in Europa.

Persoonlijk advies?

Innovatie

De WBSO is een fiscale stimulering waarin een ondernemer een korting op de loonbelasting ontvangt voor alle uren die eigen medewerkers besteden aan zogenoemd Speur- en Ontwikkelingswerk. Dit betreft nieuwe ontwikkelingen voor het bedrijf op het gebied van producten, productieprocessen, programmatuur of technisch wetenschappelijk onderzoek.

Ook voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur kan een ondernemer een korting op de loonbelasting ontvangen over de uren die eigen medewerkers hieraan besteden. De eisen aan wat technisch nieuwe programmatuur is zijn erg hoog en aanvragen worden door IT-specialisten beoordeeld.

De MIT is een laagdrempelige subsidieregeling bedoelt voor MKB-bedrijven die innoveren. Men kan subsidie ontvangen voor kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten of R&D samenwerkingsprojecten.

Horizon 2020 is een Europees programma bedoeld voor innovatie op het gebied van wetenschap, industrie en maatschappelijke uitdagingen. Europese samenwerking is een voorwaarde, drempel is zeer hoog en elke call is een tender waarin alleen de best beoordeelde projecten subsidie ontvangen.

Het SME-instrument is onderdeel van Horizon 2020 en alleen bedoeld voor MKB-ondernemingen. Het programma is wat laagdrempeliger, zo is er geen Europese samenwerking nodig. Ook hier weer een tender waarbij door het grote aantal aanvragen de slaagkans helaas lager ligt.

De DHI regeling beoogt MKB-ondernemers te helpen om internationaal te groeien. Subsidie voor haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies en demonstratieprojecten zijn beschikbaar.

Dit Europese programma is bedoeld voor grensoverschrijdende samenwerking en het verkleinen van de economische verschillen tussen Europese regio’s en landen. Er zijn diverse onderdelen waarop kan worden ingeschreven.

Om onderzoek en ontwikkeling in de hightech sector te stimuleren is het programma Eurostars opgezet. Bedoeld voor hightech MKB, samenwerking met tenminste een andere Europees land en beoordeeld door een Europese Jury.

Plattelandsontwikkeling ten goede aan de agrarische sector en het platteland is het doel van dit Europese programma. Uitvoering vindt lokaal plaats via de provincies. Elke provincie heeft andere prioriteiten en budgetverdeling  over onderwerpen als innovatie, verduurzaming, samenwerking, training etc. vastgesteld.

Duurzame innovatieve scheepsbouw is een subsidie waarmee duurzame innovatie in de scheepsbouw wordt gestimuleerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe technieken voor geluisreductie, CO2-reductie, alternatieve brandstoffen etc.

Fast Track to Innovation is een Europees programma om de introductie van nieuwe innovaties te versnellen. Bedrijven kunnen aanvragen indienen die beoordeeld worden op Impact, waardecreatie met een zeer sterke business case, Excellentie, zeer innovatief binnen het betreffende vakgebied en Implementatie, in hoeverre is het team in staat de doelen te bereiken. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de drempel voor deze regeling zeer hoog is en alleen een klein deel van de aanvragen wordt toegekend.

Binnen het EFRO-programma is Kansen voor West 2 het programma van de vier randstadprovincies en de vier grote steden in de Randstad. Het programma is gericht op innovatie binnen het MKB, een koolstofarme(re) economie, verkleining van mismatch op de arbeidsmarkt en bevordering van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Doorlopend kunnen aanvragen worden ingediend.

Voor het duurzaam bouwen zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit de EIA, MIA/Vamil, SDE+ en straks SDE++, SEEH en ISDE. In alle gevallen geldt dat de eisen op duurzaamheid vooraf gesteld aan nieuwbouw steeds hoger worden (BENG eisen) en vooral voor bestaande bouw deze mogelijkheden interessant zijn. Check altijd vooraf de regeling en eisen.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is bedoeld voor huiseigenaren en vve’s. Investeringen in woningen om energie te besparen zoals isolatie, warmtepompen, HR++ glas etc. worden gesubsidieerd met een maximum van 25.000 euro. Wel moeten de gemaakte kosten worden aangetoond en is de indieningstermijn n het budget beperkt.

Duurzaamheid

De SDE++ volgt vanaf 2020 op de SDE+. Projecten krijgen subsidie voor het opwekken van groene energie, berekend met een component van CO2 reductie.

De EnergieInvesteringsaftrek is een fiscale stimulans om de aanschaf van energiezuinige producten en productiemodellen voor het bedrijfsleven te stimuleren. Jaarlijks is een lijst beschikbaar en de aanvraag is vrij eenvoudig in te dienen tenzij het om grote investeringen gaat.

De MilieuInvesteringsaftrek is een fiscale stimulans om de aanschaf van duurzame en milieuvriendelijke producten en productiemodellen voor het bedrijfsleven te stimuleren. Jaarlijks is een lijst beschikbaar en de aanvraag is vrij eenvoudig in te dienen tenzij het om grote investeringen gaat.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is gericht op particulieren, overheden en bedrijven die investeren in duurzame warmte via zonneboilers, palletkachels, warmtepompen en biomassaketels. De subsidie is een bijdrage NA de aanschaf van deze apparatuur.

De Demonstratieregeling Klimaattechnologieen en – Innovaties in het Transport stimuleert innovaties in de transportsector gericht op vermidering van de CO2 uitstoot. Projecten in de pre-commerciele fase kunnen via een tender subsidie ontvangen.

De regeling Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie stimuleert demonstratieprojecten op de vijf thema’s Energie-innovatie, CO2-reductie Industrie, Flexibilisering elektriciteitssystemen, Innovaties aardgasloze wijken en gebouwen en Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking. De regeling is een tender met vaste openingsdata waar alleen de best scorende projecten subsidie ontvangen voor hun demonstratieproject.

Doel van de regeling Hernieuwbare Energie is bedrijven stimuleren tot het opstarten van innovatieve projecten waarmee veel meer duurzame energieproductie kan worden bereikt. Denk hierbij aan het goedkoper maken van de productie van hernieuwbare energie door innovatie, combineren van opwekking en opslag van hernieuwbare energie, smartgrids etc. De regeling is doorlopend open en de subsidie varieert tussen 25 en 60% van de projectkosten.

Dit programma stimuleert samenwerkingsprojecten die moeten leiden tot energie-innovaties in de gebouwde omgeving en infrastructuur. Het betreft R& D projecten die moeten aansluiten op de thema’s die zijn benoemd in de regeling. Ook hier gaat het om een tenderregeling waarin alleen de best beoordeelde projecten subsidie ontvangen.

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Deze projecten moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvermentele organisaties (ngo’s). Wel zijn de eisen hoog en krijgt maar een beperkt deel van de ingediende projecten subsidie toegezegd.

De Topsector Energie is een van de negen Topsectoren waarin de Nederlandse overheid 25 overkoepelende doelen nastreeft. Binnen deze regeling worden (samenwerkings)projecten ondersteund die bijdragen aan het Klimaatakkoord en CO2-reductie op de thema’s: Zon-PV, Waterstof, Hernieuwbaar Gas, Geothemie, Verduurzaming Industrie, Verduurzaming Gebouwde Omgeving en CO2-opslag en gebruik.

Arbeidsmarkt

Om scholing van werknemers (met name praktijkleertrajecten, vier dagen werken, 1 dag naar school) op vooral MBO niveau te stimuleren is Praktijkleren in het leven geroepen als opvolger van de eerdere WVA Scholing. Maximum subsidie 2700 euro per leerling per jaar.

De subsidieregeling Human Capital is alleen bedoeld voor samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordigers van) noord-Nederlandse mkb’ers en ten minste één hogeschool of universiteit. Subsidie kan worden verkregen voor het bevorderen van structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs, de ontwikkelingskosten van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting van arbeidsmarktvraag en hoogopgeleid arbeidsmarktaanbod structureel te verbeteren, het openstellen van R&D-faciliteiten bij bedrijven voor onderwijsinstellingen, Nieuwe methoden en technieken om inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar werknemers in het bedrijfsleven, Methoden om werkzoekende hbo’ers en wo’ers aan werk te helpen etc.

Binnen het EFRO-programma is Kansen voor West 2 het programma van de vier randstadprovincies en de vier grote steden in de Randstad. Het programma is gericht op innovatie binnen het MKB, een koolstofarme(re) economie, verkleining van mismatch op de arbeidsmarkt en bevordering van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Doorlopend kunnen aanvragen worden ingediend.

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Het project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel

Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering

Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Internationale groei

Horizon 2020 is een Europees programma bedoeld voor innovatie op het gebied van wetenschap, industrie en maatschappelijke uitdagingen. Europese samenwerking is een voorwaarde, drempel is zeer hoog en elke call is een tender waarin alleen de best beoordeelde projecten subsidie ontvangen.

Dit Europese programma is bedoeld voor grensoverschrijdende samenwerking en het verkleinen van de economische verschillen tussen Europese regio’s en landen. Er zijn diverse onderdelen waarop kan worden ingeschreven.

De DHI regeling beoogt MKB-ondernemers te helpen om internationaal te groeien. Subsidie voor haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies en demonstratieprojecten zijn beschikbaar.

Het SME-instrument is onderdeel van Horizon 2020 en alleen bedoeld voor MKB-ondernemingen. Het programma is wat laagdrempeliger, zo is er geen Europese samenwerking nodig. Ook hier weer een tender waarbij door het grote aantal aanvragen de slaagkans helaas lager ligt.

Om onderzoek en ontwikkeling in de hightech sector te stimuleren is het programma Eurostars opgezet. Bedoeld voor hightech MKB, samenwerking met tenminste een andere Europees land en beoordeeld door een Europese Jury.

Fast Track to Innovation is een Europees programma om de introductie van nieuwe innovaties te versnellen. Bedrijven kunnen aanvragen indienen die beoordeeld worden op Impact, waardecreatie met een zeer sterke business case, Excellentie, zeer innovatief binnen het betreffende vakgebied en Implementatie, in hoeverre is het team in staat de doelen te bereiken. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de drempel voor deze regeling zeer hoog is en alleen een klein deel van de aanvragen wordt toegekend.