DHI

Subsidie voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is in het leven geroepen om Nederlandse ondernemingen te stimuleren om internationaal te groeien. Voor het exporterende bedrijfsleven biedt dit kansen in zowel ontwikkelingslanden, opkomende landen als ontwikkelde landen. Partijen kunnen individueel of in samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van DHI?

Met DHI stimuleert de Nederlandse overheid Nederlandse ondernemers succesvol internationaal te ondernemen. Daarnaast draagt DHI bij aan de duurzame lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden. 

Voor wie is DHI bedoeld?

Nederlandse MKB-ondernemingen of grotere ondernemingen (indien ze deelnemen aan een consortium met een MKB als penvoerder).

Voor wat is DHI bedoeld?

Een demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject in een buitenlandse markt.

Deadline DHI 2024

Vanaf 15 januari t/m 31 december 2024. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Budget DHI 2024

€4,5 miljoen voor ontwikkelde landen
€4 miljoen voor ontwikkelingslanden

Hoeveel subsidie met DHI?

Dit verschilt per instrument en type onderneming en varieert tussen €25.000 en €200.000.

Voor groene projecten kunt u maximaal 70% van de subsidiabele kosten aan DHI-subsidie ontvangen. 

Belangrijkste voorwaarden DHI:

  • Er zijn minstens drie werknemers in dienst waaronder de directie;
  • De subsidiabele projectkosten zijn minimaal €50.000;
  • Het subsidiepercentage voor ontwikkelde landen is maximaal 50% en voor ontwikkelingslanden maximaal 60%;
  • De maximale subsidie bedraagt €200.000 voor een demonstratieproject en €100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten;
  • Als de gemiddelde jaaromzet lager is dan €100.000 maar kan worden aangetoond dat de financiële middelen aanwezig zijn om het project te financieren, dan wordt er gekeken of de gevraagde subsidie in redelijke verhouding staat tot de financiële en organisatorische capaciteit van de aanvrager;
  • De technologie, product of dienst is minimaal een goed werkend prototype. Het is al uitgebreid getest, lijkt kansrijk en is klaar voor de markt. Dit geldt voor zowel het demonstratieproject als voor de haalbaarheidsstudie;
  • Binnen een periode van 3 jaar moet de verwachte export minimaal 5-10 keer zo groot zijn als het subsidiebedrag. Dit geldt voor zowel het demonstratieproject als voor de haalbaarheidsstudie;
  • De maximale looptijd van een demonstratieproject is drie jaar en moet in principe zes maanden na goedkeuring van de aanvraag starten;
  • De maximale looptijd van zowel een haalbaarheidsstudie als van een investeringsvoorbereidingsstudie is twee jaar en moet normaliter zes maanden na goedkeuring van de aanvraag starten.

Per instrument zijn daarnaast nog een aantal specifieke voorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op voor meer informatie.

DHI onderdeel Demonstratieprojecten

Dit instrument is bedoeld voor het demonstreren van een technologie, product of dienst in een buitenlandse markt, oftewel een doelland. Hierbij moet aangetoond worden dat een technologie, product of dienst effectief en rendabel is onder de lokale omstandigheden van het doelland. Ook moet worden aangetoond dat het niet lukt om op korte termijn en op eigen kracht de markt te betreden.

DHI onderdeel Haalbaarheidsstudies

Dit instrument is gericht op het onderzoeken van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een buitenlandse afnemer. Er moet een noodzaak zijn om de haalbaarheidsstudie voor de potentiële afnemer uit te voeren, waarna een investeringsbesluit genomen kan worden. Het is mogelijk om twee investeringen voor twee potentiële afnemers in hetzelfde doelland uit te voeren. Bij commerciële haalbaarheid wordt onderzocht of uw klant de investering binnen de gewenste termijn kan terugverdienen en of het project financierbaar is. Bij technische haalbaarheid wordt onderzocht hoe een project er precies uit moet zien. Marktonderzoek is uitgesloten.

DHI onderdeel Investeringsvoorbereidingsprojecten

Dit instrument is gericht op het onderzoeken of een investering in een buitenlandse productie- of dienstenfaciliteit technisch en financieel haalbaar is. De investering moet passen bij de activiteiten van de ondernemingen en deze versterken. Er wordt een compleet businessplan geschreven met een duidelijke omschrijving van o.a. de omvang van de markt, de beoogde opzet van de investering, de benodigde financiering en de lokale impact.

Quickscan bij DHI aanvragen

Met de quickscan toetst RVO toets of uw concrete plan binnen de DHI-regeling past. Daarbij worden ook inhoudelijke punten teruggekoppeld waarom het potentiele project wel of niet past binnen de regeling. 

Voorbeeldproject DHI subsidie

Een voorbeeld van een succesvol DHI-project is een onderneming die een diervriendelijke hightech vogelverschrikker ontwikkeld heeft, die op basis van lasertechnologie vogels op afstand houdt van bijvoorbeeld agrarische gewassen of industriële gebieden. Door middel van een demonstratieproject heeft de onderneming aangetoond dat de technologie effectief en rendabel is onder de lokale omstandigheden van het doelland. De onderneming heeft in het projectplan en de begroting voldoende aannemelijk gemaakt dat binnen een periode van drie jaar de verwachte export ruim tien keer zo groot zal zijn dan het subsidiebedrag.

Hulp nodig bij uw DHI-aanvraag?

Om een aanvraag tot een succesvol einde te brengen dienen meerdere stappen te worden doorlopen en verschillende documenten te worden aangeleverd. Dit kost de nodige tijd en vraagt een bepaalde insteek. Balance denkt graag met mee over uw project en hoe dit aansluit bij deze regeling.

We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring met subsidies. Hierin ondersteunen wij diverse typen klanten waarbij we het gehele proces kunnen verzorgen. De inventarisatie is bij ons altijd vrijblijvend!

Stappen voor een succesvolle DHI-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project waarbij wordt nagegaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Quickscan schrijven en indienen​

De volgende stap is het schrijven en indienen van een quickscan, waarna door RVO een groen, oranje of rood licht gegeven wordt. Hiermee wordt aangegeven of het project bij de regeling past. Wij geven de quickscan schriftelijk vorm en dienen deze in.

Stap 3. Projectplan schrijven en indienen​

Het schrijven van het projectplan is het belangrijkste onderdeel binnen deze regeling. Na het schriftelijk vormgeven, en het tijdig verzamelen van alle benodigde documenten en bijlagen, dienen wij de aanvraag in. Bij eventuele overleggen met de subsidieverstrekker zijn we desgewenst aanwezig.

Stap 4. Start van het project​

Na ontvangst goedkeuring kan gestart worden met het DHI-project.