HER+

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is de opvolger van de subsidie Hernieuwbare Energie en is gericht op CO2-reductie in plaats van alleen hernieuwbare energieproductie. Het doel is om de gestelde klimaatdoelen in 2030 kosteneffectiever te realiseren. Naast technieken zoals windenergie, zon-PV en hernieuwbaar gas, ondersteunt de regeling ook andere CO2-reducerende technieken zoals ondergrondse CO2-opslag, waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. Deze technieken zijn toegevoegd om het tempo van CO2-reductie te versnellen.

Voor wie?
Samenwerkingsverbanden met ten minste één ondernemer

Voor wat?
Industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek, demonstratieprojecten, of een combinatie

Data
1 april 2021 t/m 31 maart 2022

Budget
€ 50 miljoen

Voordeel
Maximaal 80% van de subsidiabele kosten

Voor wie?
Samenwerkingsverbanden met ten minste één ondernemer

Voor wat?
Industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek, demonstratieprojecten, of een combinatie

Data
1 april 2021 t/m 31 maart 2022

Budget
€ 50 miljoen

Voordeel
Maximaal 80% van de subsidiabele kosten

Algemene informatie

Projecten die voor de HER+ in aanmerking komen moeten niet alleen leiden tot een kosteneffectieve CO2-reductie maar ook tot een vermindering van de toekomstige uitgaven voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Hierbij geldt dat de verwachte besparing groter is dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project.

Projecten die in aanmerking komen zijn gericht op het ontwikkelen en demonstreren van vernieuwende technieken. Dit vertaalt zich naar Technology Readiness Levels (TRL) 6 tot en met 8. In bepaalde gevallen kunnen ook projecten die zich rond TRL 4 en 5 bevinden in aanmerking komen. 

Binnen de doelstelling kunnen projecten passen die:

  • de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken via SDE+ technieken zoals biomassa, geothermie, water, wind- en zonne-energie;
  • de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
  • de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;
  • de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau;
  • hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE++ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).

Hiernaast wordt de mogelijkheid geboden om te werken aan een CO2-reducerende techniek die niet is genoemd in de HER+. Net als bij andere projecten is het wel zaak dat de innovatie leidt tot een besparing op de SDE++.

Projecten op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Afhankelijk van het project en type organisatie, variëren de subsidiabele kosten tussen de 25% en 80%.

Belangrijkste voorwaarden

  • Alleen samenwerkingsverbanden met tenminste één ondernemer komen in aanmerking voor subsidie;
  • De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om de financiële en inhoudelijke bijdrage van iedere deelnemer;
  • Het project mag pas starten, nadat de subsidie is toegekend;
  • Uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de beschikking dient het project te starten;
  • De eigen bijdrage aan het project dient van tevoren vrijwel gedekt te zijn.

Voorbeeld project

Een innovatieve mkb-onderneming is in samenwerking met de TU Delft begonnen met een demonstratieproject om groene waterstof te produceren op basis van elektrolyse. Het bedrijf zet vol in op het ontwikkelen van een systeem waarmee via alkalische elektrolyse waterstof geproduceerd kan worden. Elektrolyse is de sleuteltechnologie voor de productie van waterstof uit water, maar de technische en economische risico’s houden innovatieve partijen vaak tegen om hierin te investeren. Dankzij de regeling heeft de aanvrager ruim €2,3 miljoen toegekend gekregen om het project uit te kunnen voeren.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij geloven dat de beste ideeën de beste begeleiding verdienen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het optuigen van het project en bijbehorende projectplan. Dit om de omvang en benodigde kwaliteit te kunnen waarborgen. Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij Hernieuwbare Energie.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Wij inventariseren – in samenwerking met u en de partners– of een potentieel project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

Stap 2. Schrijven aanvraag

Na het doorspreken van het project schrijven we het projectplan en assisteren we bij het opstellen van de overige bijlages.

Stap 3. Projectfase

Na toekenning van de subsidie kunt u van start en helpen wij desgewenst met de verslaglegging over de voortgang van het project.