Horizon Europe

Horizon Europe is een Europees kaderprogramma met breed uiteenlopende thema’s binnen onderzoek en innovatie. Voor de periode van 2021-2027 kunnen bedrijven en kennisinstellingen die hoogstaand onderzoek of technologische ontwikkeling uitvoeren subsidie aanvragen. Het programma is opgebouwd uit de drie pijlers: Excellent Science, Global Challenges en Innovative Europe. Daarnaast zijn er een aantal zogenoemde Horizontale Acties waarin de verbetering van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen wordt gestimuleerd. De specifieke deadlines en budgetten verschillen per call. 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van Horizon Europe?

Met Horizon Europe tracht de Europese Commissie het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap, innovatie en onderzoek te stimuleren. Een ander doel is om bedrijven en kennisinstellingen uit te dagen om gezamenlijk innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. 

Voor wie is Horizon Europe bedoeld?

Kennisinstellingen en bedrijven.

Voor wat is Horizon Europe bedoeld?

Voor het volgende kan een Horizon Europe aanvraag ingediend worden:

  • Wetenschappelijk onderzoek;
  • Technologische ontwikkeling;
  • Innovatie.

Belangrijkste voorwaarden Horizon Europe:

  • Uitmuntend en grensverleggend onderzoek;
  • Het ondersteunen van de beleidsprioriteiten van de Europese Unie zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de Parijsakkoorden;
  • Internationale samenwerking versterken;
  • Stimuleren van de integratie van wetenschap in de samenleving.

Hoe ziet de structuur van Horizon Europe eruit?

De afbeelding hieronder laat de opbouw van het programma zien, dat bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties.

Voorbeeldproject Horizon Europe subsidie

Onder de voorloper van Horizon Europe, Horizon2020, is er een aanvraag gedaan voor een 2-jaar durend project. Dit project omvatte onderzoek naar het gebruik van satellietdata ten behoeve van de landbouw. Doel was om door het gebruik van zeer accurate observaties de landbouwopbrengsten te verhogen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verlagen, twee belangrijke doelstellingen in de agricultuur. Het internationale samenwerkingsverband bestond uit partners vanuit Nederland, Duitsland en Oostenrijk. 

Horizon Europe subsidie

De totale kosten van dit project bedroegen ca. €3 miljoen. Om de internationale impact te kunnen versnellen werd een subsidieaanvraag van ruim €2 miljoen bij de Europese Commissie gedaan.  

Hulp nodig bij uw Horizon Europe aanvraag?

Het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag bij een Europees programma zoals Horizon Europe kan een flinke uitdaging zijn. Niet alleen moet uw project goed aansluiten op de doelstellingen van Europa, ook moet de inhoud van uw project goed gepresenteerd worden aan de Europese Commissie, in woord en/of schrift. Hierbij is het van belang dat u begrijpt wat de eisen zijn voor een dergelijke projectomschrijving, hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat en wat de vervolgstappen zijn wanneer de aanvraag is goedgekeurd. Bij Balance hebben we uitgebreide ervaring met het voorbereiden, begeleiden en schrijven van Europese aanvragen.

Stappen voor een succesvolle Horizon Europe indiening

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project en nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt. 

Stap 2. Analyse

Grondig in kaart brengen van de projectdoelstellingen en projectactiviteiten zodat het project op een zo accuraat mogelijke manier gepresenteerd wordt in de aanvraag.

Stap 3. Schrijven en indienen

Na het doorspreken van het project verzorgen we – in samenwerking met u –  zowel het projectplan als de projectbegroting. 

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de Europese Commissie.