Horizon Europe

Horizon Europe is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Met deze regeling stimuleert de Europese Commissie wetenschappelijk onderzoek, internationale samenwerking en de uitvoering van de Sustainable Development Goals alsook de Parijsakkoorden. Het programma is een vervolg op Horizon 2020.

Voor wie?
Kennisinstellingen en bedrijven

Voor wat?
Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek of technische ontwikkelingen

Data
Deadlines verschillen per call

Budget
€ 95.5 miljard

Voordeel
70-100%, verschilt per call

Voor wie?
Kennisinstellingen en bedrijven

Voor wat?
Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek of technische ontwikkelingen

Data
Deadlines verschillen per call

Budget
€ 95.5 miljard

Voordeel
70-100%, verschilt per call

Algemene informatie

Horizon Europe is een Europees kaderprogramma met breed uiteenlopende thema’s binnen onderzoek en innovatie. Voor de periode van 2021-2027 kunnen bedrijven en kennisinstellingen die hoogstaand onderzoek of technologische ontwikkeling uitvoeren subsidie aanvragen. Het programma is opgebouwd uit de drie pijlers: Excellent Science, Global Challenges en Innovative Europe. Daarnaast zijn er een aantal zogenoemde Horizontale Acties waarin de verbetering van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen wordt gestimuleerd. De specifieke deadlines en budgetten verschillen per call. De afbeelding hieronder laat de opbouw van het programma zien.

(European Commission, 2021)

Voor het volgende kan een Horizon Europe aanvraag ingediend worden:

  • Wetenschappelijk onderzoek;
  • Technologische ontwikkeling;
  • Innovatie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Uitmuntend en grensverleggend onderzoek;
  • Het ondersteunen van de beleidsprioriteiten van de Europese Unie zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de Parijsakkoorden;
  • Internationale samenwerking versterken;
  • Stimuleren van de integratie van wetenschap in de samenleving.

Voorbeeldproject

Onder de voorloper van Horizon Europe, Horizon2020, is er een aanvraag gedaan voor een 2-jaar durend project. Dit project omvatte onderzoek naar het gebruik van satellietdata ten behoeve van de landbouw. Doel was om door het gebruik van zeer accurate observaties de landbouwopbrengsten te verhogen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verlagen, twee belangrijke doelstellingen in de agricultuur. Het internationale samenwerkingsverband bestond uit partners vanuit Nederland, Duitsland en Oostenrijk. De totale kosten van dit project bedroegen ca. €3 miljoen. Om de internationale impact te kunnen versnellen werd een subsidieaanvraag van ruim €2 miljoen bij de Europese Commissie gedaan.

Wat kunnen wij betekenen?

Het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag bij een Europees programma zoals Horizon Europe kan een flinke uitdaging zijn. Niet alleen moet uw project goed aansluiten op de doelstellingen van Europa, ook moet de inhoud van uw project goed gepresenteerd worden aan de Europese Commissie, in woord en/of schrift. Hierbij is het van belang dat u begrijpt wat de eisen zijn voor een dergelijke projectomschrijving, hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat en wat de vervolgstappen zijn wanneer de aanvraag is goedgekeurd. Bij Balance hebben we uitgebreide ervaring met het voorbereiden, begeleiden en schrijven van Europese aanvragen.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project en nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Analyse

grondig in kaart brengen van de projectdoelstellingen en projectactiviteiten zodat het project op een zo accuraat mogelijke manier gepresenteerd wordt in de aanvraag.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de Europese Commissie.