Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Deze regeling beoogt bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen om in 2030 de CO2-uitstoot met 49%, en in 2050 met 95%, te verminderen. De MOOI-regeling is gericht op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling van vernieuwende energie- en klimaatoplossingen, en kent drie missies die onderverdeeld zijn in meerdere innovatiethema’s.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van MOOI?

MOOI is gericht op innovatieve projecten die goed aansluiten bij de gestelde klimaatdoelen en het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Het programma biedt met name kansen voor innovaties die nog niet marktrijp zijn, maar nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zitten.

Voor wie is MOOI bedoeld?

Samenwerkende partijen uit dezelfde of verschillende disciplines die samen aan een innovatieve oplossing werken om CO2-uitstoot te reduceren kunnen een aanvraag voor MOOI indienen.

Voor wat is MOOI bedoeld?

MOOI ondersteunt projecten die aansluiten bij één van de onderstaande drie missies:

 • Missie A: Elektriciteit
  • Windenergiegebieden op zee
  • Drijvende zonneparken op de Noordzee
  • Hernieuwbare elektriciteitsproductieparken op het land of het binnenwater
  • Hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote daken of infrastructuur
 • Missie B: Gebouwde omgeving
  • Spijtvrije renovatie
  • Duurzame collectieve warmtevoorziening
 • Missie C: Industrie
  • Procesvernieuwing d.m.v. elektrificatie van hoge of lage temperatuur warmtevoorziening (incl. inzet CO2-neutrale brandstoffen)
  • Productie duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën

Deadline MOOI 2024

De start van de vooraanmelding is dinsdag 19 maart 2024 en de einddatum donderdag 18 april 2024. 

De openstelling van de definitieve aanvraag is dinsdag 4 juni 2024 en de einddatum donderdag 5 september 2024. 

Budget MOOI 2024

Voor Missie A: Elektriciteit, Missie B: Gebouwde Omgeving en Missie C: Industrie is elk €20.350.000 aan budget beschikbaar gesteld. 

Hoeveel subsidie met MOOI?

Voor alles missies geldt een maximale subsidie van €4 miljoen per project. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project en het type organisatie. Voor ondernemingen varieert dit tussen 25% en 70%, voor onderzoeksorganisaties met niet-economische activiteiten geldt een vast percentage van 80%.

Belangrijkste voorwaarden MOOI

 • De aanvraag moet worden gedaan in een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemingen, niet verbonden in een groep.
 • Een project komt in aanmerking als er duidelijk sprake is van een integrale aanpak in een multidisciplinair samenwerkingsverband met innovatieve mkb’ers.
 • Vooraanmelding plan van aanpak is verplicht.
 • Niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden gemaakt door onderzoeksorganisaties.
 • Minimaal €2 miljoen aan subsidiabele kosten per project.
 • Maximaal €4 miljoen per project. 
 • Indienen innovatieplan met daarin volgens de SMART methode opgestelde mijlpalen.
 • De looptijd van het project is niet langer dan 4 jaar.
 • De innovatie dient voor 2030 te worden gebruikt.

Voorbeeldproject MOOI subsidie

Drie innovatieve mkb’ers zijn in samenwerking met de TU Eindhoven onlangs begonnen met een innovatief project om voor 2030 een offshore drijvend zonne-energiesysteem te ontwikkelen. De innovatie zit nog in de onderzoeksfase, maar dankzij de MOOI-regeling wordt een aanzienlijk deel van de projectkosten vergoed. De technische en financiële risico’s zijn hierdoor draaglijker geworden voor alle partijen. De mkb’ers krijgen een subsidiebedrag van €2,1 miljoen, ter waarde van 70% van de projectkosten. De TU Eindhoven krijgt een subsidiebedrag van €2,8 miljoen, ter waarde van 80% van de projectkosten. Alle partijen geven aan dat de goedkeuring van de aanvraag een belangrijke financiële voorwaarde was om het project op te starten.

Hulp nodig bij uw MOOI-aanvraag?

Wij geloven dat de beste ideeën de beste begeleiding verdienen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het optuigen van het project en bijbehorende projectplan. Dit om de omvang en benodigde kwaliteit te kunnen waarborgen. Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij MOOI.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Wij inventariseren – in samenwerking met u en de partners– of een potentieel project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

Stap 2. Analyse

Na het doorspreken van het project schrijven we het projectplan en assisteren we bij het opstellen van de overige bijlages.

Stap 3. Schrijven en indienen

Na toekenning van de subsidie kunt u van start en helpen wij desgewenst met de verslaglegging over de voortgang van het project.