SDE++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert CO2-emissiereductie en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. De regeling is sinds 2020 voor het eerst geopend in de huidige vorm waarbij technieken concurreren op een zo laag mogelijke prijs/ton CO2. De regeling heeft ieder jaar één openstellingsronde.

Voor wie?
Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties

Voor wat?
Technieken die duurzame elektriciteit of warmte produceren of die CO2 reductie bevorderen

Data
28 juni t/m 6 oktober 2022

Budget:
€ 13 miljard

Maximale subsidie
Afhankelijk van productie

Voor wie?
Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties

Voor wat?
Technieken die duurzame elektriciteit of warmte produceren of die CO2 reductie bevorderen

Data
28 juni t/m 6 oktober 2022

Budget:
€ 13 miljard

Maximale subsidie
Afhankelijk van productie

Algemene informatie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie die de onrendabele top voor het produceren van groene energie compenseert. Er kan SDE++ subsidie aangevraagd worden binnen de volgende hoofdcategorieën:

 1. Hernieuwbare elektriciteit – o.a. wind, zonnepanelen en waterkracht;
 2. Hernieuwbare warmte (WKK) – o.a. biomassa en geothermie;
 3. Hernieuwbaar gas – biomassa (vergisting en vergassing);
 4. CO2-arme warmte – o.a. aquathermie, elektrische boiler en warmtepomp (industrieel en restwarmte);
 5. CO2-arme productie – o.a. CO2-afvang en -opslag, waterstof uit elektrolyse en hernieuwbare brandstof.

Berekening

De SDE++ is een productiesubsidie en subsidieert het verschil tussen de productiekosten van groene en grijze energie. Op basis van de geproduceerde hoeveel elektriciteit, warmte, gas, of afgevangen CO2 wordt maandelijks een bedrag uitgekeerd. Aangezien de marktprijs fluctueert, zal de subsidie ook variabel zijn, zie de grafiek hieronder. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het bedrag waar subsidie voor is aangevraagd (het indienbedrag, blauwe lijn), waar het correctiebedrag van wordt afgetrokken (rode lijn). Deze wordt jaarlijks met terugwerkende kracht door de overheid vastgesteld, maar zal nooit lager zijn dan de basisenergieprijs. Het indieningsbedrag geldt vervolgens voor de gehele looptijd van het project. De paarse lijn laat de subsidie per jaar zien.

SDE++

Bron: Brochure SDE++ 2021, RVO

Rangschikking

Per jaar is er één openstellingsronde die bestaat uit vier fasen, waarbij er een rangschikking plaatsvindt op basis van de prijs van het aantal vermeden ton CO2. De projecten met de grootste impact zullen als eerste subsidie ontvangen, om zo het effect van de SDE++ op het klimaat te maximaliseren.

Deze manier van aanvragen betekent dat hoe later er wordt aangevraagd, hoe hoger het subsidiebedrag maar hoe minder kans op slagen. Eerder aanvragen betekent een hogere slagingskans, maar een lager subsidiebedrag. Dit jaar kan er ingediend worden vanaf 28 juni t/m 6 oktober 2022. Er is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

Belangrijkste voorwaarden

 • De looptijd van de subsidie is 12-15 jaar;
 • De ingebruiknametermijn is 2 tot 6 jaar;
 • Een succesvolle indiening bevat de juiste vergunningen voor de installatie en een in de meeste gevallen een business case;
 • Er geldt een correctie voor bedrijven die deelnemen aan het Emissions Trading System (ETS): dit kan voor deze bedrijven zorgen voor een hoger correctiebedrag en dus lagere subsidie;
 • Voor zonnepanelen is er scheiding tussen het produceren van elektriciteit voor eigen verbruik en netlevering. Voor eigen gebruik is minder subsidie beschikbaar dan voor netlevering;
 • Precieze voorwaarden, zoals technische eisen en aan te leveren documenten verschillen per subcategorie.

Voorbeeldproject

Het koelsysteem in een groenteverwerkingsbedrijf produceert restwarmte die niet nuttig wordt ingezet. Met behulp van een industriële warmtepomp kan deze restwarmtewarmte gebruikt worden voor verwarming van water in het productieproces. Het thermisch vermogen van de installatie is 700 kW. Aangezien restwarmte nuttig wordt ingezet met een warmtepomp komt dit project in aanmerking voor SDE++-subsidie. De investering bedraagt ca. €500.000,- en het subsidiebedrag ruim €1.000.000,- over een periode van 12 jaar.

Fasebedrag: €30,20 (Fase 1)
Correctiebedrag: €14,70
Maximale subsidietarief:  €30,20 – €14,70 = €15,50 (Fase 1)
Vermogen: 700 kWth
Opgewekte warmte: 5.600 MWh

Uitgaande van het maximaal aantal productie uren per jaar van 8.000, is de opgewekte warmte 5.600 MWh. Het jaarlijkse subsidiebedrag komt dan op 5.600 x €14,70 = €80.674,- per jaar voor Fase 1. €86.800*12 geeft het totale subsidiebedrag van €1.041.600,-. Omdat de beschikking alleen het meest positieve scenario schetst is er in deze casus gerekend met het correctiebedrag voor een realistischer beeld. Er is geen rekening gehouden met een evt. ETS-correctie.

Voer deze en alle andere berekeningen uit op sdetool.nl.

Wat kunnen wij betekenen?

Balance heeft ruime ervaring met het aanvragen van subsidie onder de SDE++. Vanaf het eerste oriënterende gesprek tot de laatste RVO-controle staan wij u graag bij voor advies en projectmanagement. Door onze jarenlange ervaring met het inschatten van de kansen en risico’s bij het aanvragen kunnen wij een toegevoegde waarde leveren in het bepalen van de juiste aanvraagfase en het juiste aanvraagbedrag.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Kosteloze inventarisatie van het project en nagaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Stap 2. Analyse

In kaart brengen van de investering, subsidiemogelijkheden en terugverdientijd. Samen met de klant alle benodigde documenten in orde maken, zoals vergunningen en eventuele transportindicaties.

Stap 3. Schrijven en indienen

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag. Daarbij adviseren zij u over de meest gunstige aanvraagfase. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.