Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is de opvolger van de regeling ‘subsidie Hernieuwbare Energie’ en is gericht op actieve CO2-reductie in plaats van alleen hernieuwbare energieproductie. Het doel is om de gestelde klimaatdoelen in 2030 kosteneffectiever te realiseren. Naast technieken zoals windenergie, zon-PV en hernieuwbaar gas, ondersteunt de regeling ook andere CO2-reducerende technieken zoals ondergrondse CO2-opslag, waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. Deze technieken zijn toegevoegd om het tempo van CO2-reductie te versnellen. HER+ is onderdeel van het programma Topsector Energie. 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van HER+?

Het doel van de HER+ regeling is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen in 2030 kosteneffectiever te realiseren met innovatieve projecten. Projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030. 

Voor wie is HER+ bedoeld?

Alle samenwerkingsverbanden met tenminste één ondernemer kunnen een aanvraag indienen voor HER+ subsidie. Dit geldt voor alle regelingen die onder het Topsector Energie-programma vallen.

Voor wat is HER+ bedoeld?

Projecten die voor de HER+ in aanmerking komen moeten niet alleen leiden tot een kosteneffectieve CO2-reductie, maar ook tot een vermindering van de toekomstige uitgaven voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Hierbij geldt dat de verwachte besparing groter moet zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project.

 

Binnen de doelstelling kunnen projecten passen die:

  • de productie van hernieuwbare energie goedkoper maken via SDE+ technieken zoals biomassa, geothermie, water, wind- en zonne-energie;
  • de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
  • de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;
  • de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau;
  • hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE++ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).

Hiernaast wordt de mogelijkheid geboden om te werken aan een CO2-reducerende techniek die niet is genoemd in de HER+. Net als bij andere projecten is het wel vereist dat de innovatie leidt tot een besparing op de SDE++.

Welke projectfase horen bij de HER+?

Projecten die in aanmerking komen zijn gericht op het ontwikkelen en demonstreren van vernieuwende technieken. Dit vertaalt zich naar Technology Readiness Levels (TRL) 6 tot en met 8. In bepaalde gevallen kunnen ook projecten die zich rond TRL 4 en 5 bevinden in aanmerking komen.

Deadline HER+ 2023

U kunt een aanvraag indienen voor HER+ subsidie van 3 april 2023 tot en met 31 augustus 2023. Complete aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Budget HER+ 2023

Voor de HER+ regeling is een budget van €30 miljoen beschikbaar gesteld.

Hoeveel subsidie met HER+?

U kunt maximaal 6 miljoen aan subsidies ontvangen via de HER+-regeling. Afhankelijk van het type project en organisatie varieert het te ontvangen subsidiebedrag tussen de 25% en 80% van de totale projectkosten.

Belangrijkste voorwaarden HER+

  • Alleen samenwerkingsverbanden met tenminste één ondernemer komen in aanmerking voor subsidie
  • De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om de financiële en inhoudelijke bijdrage van iedere deelnemer
  • Het project mag pas starten nadat de subsidie is toegekend
  • Uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de beschikking dient het project te starten
  • De eigen bijdrage aan het project dient van tevoren vrijwel gedekt te zijn.

Voorbeeldproject HER+ subsidie

Een innovatieve mkb-onderneming is in samenwerking met de TU Delft begonnen met een demonstratieproject om groene waterstof te produceren op basis van elektrolyse. Het bedrijf zet vol in op het ontwikkelen van een systeem waarmee via alkalische elektrolyse waterstof geproduceerd kan worden. Elektrolyse is de sleuteltechnologie voor de productie van waterstof uit water, maar de technische en economische risico’s houden innovatieve partijen vaak tegen om hierin te investeren. Dankzij de regeling heeft de aanvrager ruim €2,3 miljoen toegekend gekregen om het project uit te kunnen voeren.

Hulp nodig bij uw HER+-aanvraag?

Wij geloven dat de beste ideeën de beste begeleiding verdienen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het optuigen van het project en bijbehorende projectplan. Dit om de omvang en benodigde kwaliteit te kunnen waarborgen. Balance denkt graag met u mee over uw project en hoe dit aansluit bij Hernieuwbare Energie.

Onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie

Wij inventariseren – in samenwerking met u en de partners– of een potentieel project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

 

Stap 2. Schrijven aanvraag

Na het doorspreken van het project schrijven we het projectplan en assisteren we bij het opstellen van de overige bijlages.

 

Stap 3. Projectfase

Na toekenning van de subsidie kunt u van start en helpen wij desgewenst met de verslaglegging over de voortgang van het project.