TSE Industrie studies

TSE Industrie studies ondersteunt innovatieve projecten waarin nieuwe industriële concepten ontwikkeld worden die kosteneffectief CO2-emissies gaan verminderen in 2030. Dit kan een haalbaarheidsstudie, milieustudie of vergelijkbare studie zijn. Het project moet aansluiten bij één van de volgende programmalijnen: (1) sluiting van industriële ketens, (2) een CO-2 vrij industrieel warmtesysteem, (3) maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, (4) CCUS, (5) overige CO2-verlagende maatregelen of (6) milieu-investering in uitontwikkelde technologie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van TSE Industrie studies?

De subsidie Topsector Energiestudies Industrie maakt deel uit van de regeling Topsector Energie. De regeling subsidieert innovatieve pilot- of demonstratieprojecten, die kosteneffectief CO2-emissies zullen gaan reduceren in 2030. Belangrijk is dat het te ontwikkelen industriële concept uiterlijk in 2030 de markt kan gaan betreden.

Voor wie is TSE Industrie studies bedoeld?

De regeling is relevant voor ondernemingen en kennisinstellingen die een haalbaarheidsstudie willen uitvoeren voor een emissie reducerende technologie.

Voor welke projecten is TSE Industrie studies geschikt?

De TSE Industrie-regeling ondersteunt 3 typen studies:

 • Haalbaarheidsstudie: gaat vooraf aan een pilotproject en is bedoeld om de haalbaarheid van een op te zetten pilotproject te onderzoeken;
 • Milieustudie: een demonstratieproject als voorbereiding op milieu-investeringen waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek;
 • Vergelijkbare studie: een studie als voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek.

Het project moet aansluiten bij één van de volgende programmalijnen en deelprogramma’s die daaronder vallen (geldt niet voor procesefficiëntiestudies):

 1. Sluiting van industriële ketens (circulaire kunststoffen; biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen; circulaire non-ferro metalen).
 2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem (maximering van proces-efficiency; warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag; diepe en ultradiepe geothermie voor industrie; . toepassing klimaatneutrale brandstoffen; systeemconcepten voor warmte en koude).
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen (productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen; flexibilisering en digitalisering; radicale procesvernieuwing; maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie).
 4. Carbon Capture, Utilization and Storage (haalbaarheid van grootschalige CCUS pilotprojecten in de industrie, inclusief afvalverbrandingsinstallaties, waarbij de gehele keten of delen van deze keten, worden gedemonstreerd; haalbaarheid van grootschalige pilotprojecten voor hergebruik van CO₂, met aantoonbare netto CO₂ emissiereductie; of haalbaarheid van gebruik van bestaande of nieuw aan te leggen infrastructuur ten behoeve van CCUS).
 5. Overige CO2- reducerende maatregelen (andere CO2-reducerende maatregelen in de industrie anders dan de maatregelen genoemd in programmalijn 1 tot en met 4).
 6. Milieu-investering in uitontwikkelde technologie (milieustudies als voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie).

Deadline TSE Industrie studies 2023-2024

Aanvragen voor subsidiëring vanuit de TSE Industrie-regeling kunnen worden ingediend van maandag 3 april 2023 tot zondag 31 mei 2024.

Budget TSE Industrie studies 2023-2024

Er is in totaal € 20 miljoen beschikbaar voor de regeling TSE Industrie.

Hoeveel subsidie met TSE Industrie studies?

Het subsidiebedrag verschilt per programmalijn en en bedraagt maximaal € 500.000 per project, en € 200.000 per onderneming. Voor CCUS-projecten kunt u maximaal € 2.000.000 aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden TSE Industrie studies:

 • Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband met tenminste één onderneming, indien de studie niet alleen wordt uitgevoerd door een onderneming;
 • Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar;
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking starten;
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Voorbeeldproject TSE Industrie studies

Een Mkb’er heeft onlangs een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de productie van groene waterstof (o.b.v. elektrolyse), waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. In de studie is er onderzoek gedaan naar de commerciële en technische haalbaarheid van een op te zetten pilotproject. Door middel van deze subsidie ontving het bedrijf een vergoeding van 70% van de totale projectkosten, wat neer kwam op een bedrag van ruim € 450.000. Door de haalbaarheidsstudie heeft het bedrijf de kennis ontwikkeld om in de komende jaren een pilotproject op te zetten waarin de productie van groene waterstof verder onderzocht zal worden onder reële omstandigheden.

Hulp nodig bij uw TSE Industrie studies?

Om een aanvraag tot een succesvol einde te brengen dienen meerdere stappen te worden doorlopen en verschillende documenten te worden aangeleverd. Dit kost de nodige tijd en vraagt een bepaalde insteek. Balance denkt graag met mee over uw project en hoe dit aansluit bij deze regeling.

We hebben een uitstekend trackrecord en jarenlang ervaring met subsidies. Hierin ondersteunen wij diverse typen klanten waarbij we het gehele proces kunnen verzorgen. De inventarisatie is bij ons altijd vrijblijvend!

Stappen voor een succesvolle TSE Industrie-aanvraag

Stap 1. Inventarisatie

Wij inventariseren – in samenwerking met u – of een potentieel project in aanmerking komt en onderzoeken de technische en commerciële haalbaarheid.

Stap 2. Analyse

Na het doorspreken van het project schrijven we het projectplan en assisteren we bij het opstellen van de overige bijlages.

Stap 3. Projectplan schrijven en indienen​

Het schrijven van het projectplan is het belangrijkste onderdeel binnen deze regeling. Na het schriftelijk vormgeven, en het tijdig verzamelen van alle benodigde documenten en bijlagen, dienen wij de aanvraag in. Bij eventuele overleggen met de subsidieverstrekker zijn we desgewenst aanwezig.