Terugsluis vrachtwagenheffing in transportsector

In Nederland zal naar verwachting in 2026 de vrachtwagenheffing ingevoerd worden.  Hierdoor zullen binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse (snel)wegen. De hoogte van het tarief wordt bepaald door de milieu-eigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. Hoe lichter en schoner het voertuig, hoe lager het tarief. Na aftrek van kosten en belastingen zal een deel van de heffing (zo’n 25%) gebruikt worden voor subsidieregelingen voor innovatie in, en verduurzaming van, de vervoerssector: de zogenaamde terugsluis.  Het bedrag dat beschikbaar komt voor deze terugsluis zal circa 250 miljoen euro per jaar bedragen.

Uitvoering en planning

De subsidieregelingen zullen in de periode 2026 t/m 2030 van kracht zijn. Om in 2024 en 2025 al een stimulans te geven aan verduurzamen van de sector komt ook voor deze jaren budget (70 en 100 miljoen euro) beschikbaar. Dit wordt (voor)gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds en zal terugbetaald worden uit de opbrengst van de heffing vanaf 2026 door deze bedragen in mindering te brengen op het budget dat beschikbaar is voor de diverse subsidieprogramma’s.

Over de voorgestelde subsidies heeft in het najaar van 2023 een internetconsultatie plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met drie vertegenwoordigende organisaties uit de vervoerssector het Stimuleringspakket 2024/2025 vastgesteld. Dit moet nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede kamer (verwacht in maart).

De definitieve invulling van het meerjarenprogramma 2026-2030 zal in september 2024 bekend gemaakt worden.

Inhoud subsidieregelingen

De subsidieregelingen dragen bij aan het verlagen van de drempel voor overstap van dieselvrachtwagens naar elektrische of waterstofvrachtwagens. Dit betekent een vermindering van CO2 uitstoot met als uiteindelijk doel een emissieloze Nederlandse transportsector in 2050.

Binnen het programma komen er subsidieregelingen voor:

  • De aanschaf van elektrische vrachtwagens (AanZET, deel meerkosten afhankelijk van voertuigcategorie en grootte aanvragende organisatie).

Ook in 2024 (45 miljoen euro, start aanvraag in maart) en in 2025 (55 miljoen euro) is deze regeling open voor het indienen van aanvragen. Nieuw is dat er per dag maar één aanvraag voor één vrachtauto gedaan kan worden, zodat meer aanvragers een subsidie kunnen ontvangen.

  • Advies over of de aanschaf van laadpalen bij bedrijven op basis van de regeling Private Laadinfrastructuur voor Bedrijven (vergoeding deel van de kosten, ook in 2024 is deze regeling beschikbaar, 10 miljoen euro, start aanvraag verwacht in juni 2024).

Voor publieke laadinfrastructuur (o.a. op parkeerfaciliteiten voor vrachtauto’s) zal in 2024 een andere subsidieregeling komen. Het budget hiervoor zal uit het Klimaatfonds komen en dus niet uit de terugsluis vrachtwagenheffing.

  • De bouw van waterstoftankstations en de aanschaf of ombouw van waterstof-vrachtwagens (Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit, SWiM). Deze regeling heeft voor de periode 2024 -2030 een budget van 125 miljoen euro en wordt gefinancierd uit het Klimaatfonds. Met de realisatie van investeringen zal Nederland voldoen aan Europese eisen (een landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations).
  • Het realiseren van efficiënter, slimmer vervoer door verlagen van gereden kilometers. De subsidieregeling Innovatie/Logistieke efficiëntie bestaat uit twee onderdelen:

* Subsidie voor een kennisvoucher voor een nulmeting van de CO2-uitstoot, en

* Subsidie voor een kennisvoucher voor concreet en meetbaar advies over verbetering in efficiëntie. Het is de bedoeling dat deze regeling in oktober 2024 start met een budget van 15 miljoen euro in 2024 en 45 miljoen euro in 2025.

In het meerjarenprogramma 2026-2030 zal bekend gemaakt worden welke budgetten per jaar voor deze subsidieregelingen beschikbaar zal zijn.

Hiernaast zullen ook twee projecten financieel ondersteund vanuit de terugsluis vrachtwagenheffing: 

  • Het ontwikkelen van een ICT-tool die informatie over biobrandstoffen vastlegt waardoor zekerheid ontstaat dat biobrandstof voor het transport wordt gebruikt (tanken van hernieuwbare brandstoffen wordt transparanter en minder fraudegevoelig);
  • Onderzoek naar het opladen van elektrische vrachtwagens tijdens het rijden (d.m.v. bovenleiding en stroomafnemer, vergelijkbaar met een trein of trolleybus, onderzoek naar de haalbaarheid zal plaatsvinden op twee snelwegtrajecten in Nederland).
Icoon persoonlijk advies

Persoonlijk advies?

Icoon persoonlijk advies