Topsector Energie

Het Topsector Energie programma bevat verschillende subsidieregelingen. De focus van Topsector Energie ligt op innovaties die nodig zijn voor een duurzaam energiesysteem en die bijdragen aan de energietransitie. Voor ontwikkelingen die hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren stelt RVO subsidie ter beschikking. Projecten die ondersteund worden met subsidie dienen ook te zorgen voor een sterkere concurrentiepositie, meer werkgelegenheid en meer welvaart voor Nederland.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Wat is het doel van Topsector Energie?

Het Topsector Energie programma is een drijvende kracht achter de energietransitie. Een van de instrumenten die het bevat voor het ondersteunen van de innovaties die hieraan bijdragen zijn de subsidieregelingen. De Topsector Energie-regelingen zijn een verzameling van subsidieregelingen die bijdragen aan het realiseren van de CO2 doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten die bijdragen aan deze doelstellingen worden ondersteund door deze regelingen. Subsidie is beschikbaar voor innovaties op het gebied van:

 • Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie – DEI+ (subsidieert pilot- en demonstratieprojecten voor duurzame en energiezuinige innovaties);
 • Hernieuwbare Energie – HER+ (subsidieert vernieuwende projecten die leiden tot CO2 vermindering);
 • Systeem integratie (subsidieert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor innovatieve producten en diensten die bijdragen aan een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem);
 • Topsector Energiestudies Industrie (subsidieert verschillende types haalbaarheidsstudies voor pilot- of demonstratieprojecten die bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot);
 • Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie – MOOI (subsidieert samenwerkingsprojecten waarin gewerkt wordt aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen);
 • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (subsidieert investeringen in CO2 besparende maatregelen waarvan de werking al is bewezen);
 • TSE industrie studies (subsidieert onderzoeksprojecten naar goedkopere klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten).

Voor wie is Topsector Energie bedoeld?

Alle organisaties met projecten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid komen in aanmerking voor de subsidies die worden verstrekt vanuit het Topsector Energie programma. Dit kunnen zowel ondernemingen als kennisinstellingen zijn. 

Voor wat is Topsector Energie?

Innovaties die bijdragen aan de energietransitie.

Budget Topsector Energie 2024

Het beschikbare budget verschilt per regeling. In totaal is er circa € 100 miljoen per jaar beschikbaar verdeeld over de Topsector Energie-regelingen.

Hoeveel subsidie met Topsector Energie?

Afhankelijk van de regeling is er voor een project €300.000 tot €15.000.000 beschikbaar.

Belangrijkste voorwaarden Topsector Energie

 • Als de aanvraag ingediend wordt vanuit een samenwerkingsverband moet dit samenwerkingsverband uit tenminste één onderneming bestaan.
 • Het project kan niet volledig uitbesteed worden.
 • De subsidie aanvraag dient voor de start van het project ingediend te zijn.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na het ontvangen van de beschikking beginnen.
 • De technische en economische haalbaarheid van het project moet aantoonbaar zijn.

Voorbeeldproject

Topsector Energie ondersteunt verschillende regelingen met uiteenlopende eisen en voorbeelden. Voor voorbeelden per regeling kunt u terecht bij de desbetreffende subsidiepagina’s.

Hulp nodig bij uw Topsector Energie-aanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven kan innoveren. Graag stellen wij u dan ook in staat om deze innovaties te kunnen realiseren en de Topsector Energie-regelingen kunnen hier goed voor gebruikt worden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om uw aanvraag op de juiste manier schriftelijk vorm te geven. Wij begeleiden het subsidietraject voor u van A tot Z.

Stappen voor een succesvolle Topsector Energie-indiening

Stap 1. Inventarisatie

Technische en commerciële informatie ophalen om te bepalen of uw project in aanmerking kan komen voor een van de Topsector Energie-regelingen, eventueel in overleg met RVO middels het projectideeformulier.

Stap 2. Analyse

Project in kaart brengen en berekening van de subsidiebaten. Onderzoeken of het project verbeterd kan worden met de toevoeging van eventuele partners en afstemming met RVO.

Stap 3. Projectplan schrijven en indienen​

Onze consultants verzorgen het schriftelijk vormgeven van de aanvraag en ondersteunen bij het opstellen van het budget. Na afstemming en akkoord zorgen wij voor een correcte indiening bij de RVO.

Stap 4. Eventuele vragen en beschikking

Na indiening kan RVO aanvullende vragen stellen over het project en aanvullende documentatie opvragen. Onze consultants begeleiden het gehele proces tot er een beschikking is afgegeven voor de indiening.